เนื้อหาวันที่ : 2018-03-05 17:11:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 288 views

EGA ส่งโปรแกรม DTP เสริมแกร่งทักษะดิจิทัลข้าราชการยุค 4.0

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล "กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ" จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ. หรือ EGA) เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการมีกรอบการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี โดยมีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy : TDGA) โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถนำนวัตกรรม (Innovation Base) มาปรับปรุงการให้บริการหรือพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างคุณค่าจากข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล (Open Government) ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม กล่าวว่า "ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) มุ่งเน้นความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ ซึ่งในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Service) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformation) พร้อมก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ จนถึงการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวงตามแบบแนวคิดของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล อย่างเช่น สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย"

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า TDGA ได้ดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่สามารถรองรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด TDGA ได้นำโปรแกรมการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program : DTP) ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำโจทย์จากการบริการจริงมาร่วมปฏิบัติการค้นหาความต้องการของผู้บริโภค ร่วมกันคิดค้นคำตอบและร่วมทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจริง โดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) โดยใช้หลักการของ Service Design และ Agile Development หน่วยงานภาครัฐที่นำร่องเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ Digital Transformation Program จำนวน 5 หน่วยงานดังนี้ กรมสรรพากร : ระบบเงินบริจาคผ่าน QR CODE (e-Donation QR CODE) กรมการจัดหางาน : ระบบบริการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ระบบตรวจสอบสิทธิ์และเปลี่ยนหน่วยบริการผ่าน Mobile Application และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : การอนุมัติให้การส่งเสริมแบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้สถาบัน TDGA ได้จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)
2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA)
ทั้ง 3 หลักสูตรได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน TDGA มีช่องทางการเรียนรู้ให้เลือกหลากหลายช่องทาง อาทิ e-Learning, การอบรมร่วมกับหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐอื่น, การจัดอบรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ, การอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐนั้น ๆ โดยเฉพาะ เป็นต้น