เนื้อหาวันที่ : 2018-02-02 09:38:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 242 views

วสท.ลงนาม MOU กับกรมทางหลวงชนบท ยกระดับวิศวกรรมทางและพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยตามระบบสากล RSAS

ทางหลวงชนบทซึ่งปัจจุบันมีความยาวทั้งประเทศรวม 45,000 กิโลเมตร เปรียบเสมือนเส้นโลหิตฝอยที่หล่อเลี้ยงท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศและเชื่อมต่อชุมชนทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อผนึกพลังความร่วมมือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ยั่งยืนตามมาตรฐานวิศวกรรมระดับสากล พร้อมมุ่งสร้าง ผู้ตรวจสอบ 3 ระดับและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมการทางทั่วประเทศใน 5 ภาค เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้มีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. พร้อมด้วยสักขีพยาน ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า “ ภารกิจเร่งด่วนที่กรมทางหลวงชนบท จะร่วมกับ วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ทั้ง วสท.ส่วนกลาง และ วสท.ในส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค คือ การยกระดับและพัฒนาวิศวกรรมการทางสู่สากล พัฒนาสร้างผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้เป็นหนึ่งในบุคลากรหลักสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบทตามหลักวิศวกรรมสากล  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับกลาง (Auditor) แล ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับอาวุโส (Senior Auditor) รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการรับจ้างก่อสร้าง กลุ่มที่ปรึกษาด้านสำรวจออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งทำงานร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมได้ ทั้งยังส่งเสริมเรื่องระบบที่กรมทางหลวงชนบทได้พัฒนา Road Safety Audit System (RSAS) สำหรับใช้ในการประเมินความปลอดภัยของทางหลวงชนบทตามวิธีการสากล เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย แก่ประชาชนและสังคมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้”

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า “ทางหลวงชนบทซึ่งปัจจุบันมีความยาวทั้งประเทศรวม 45,000 กิโลเมตร เปรียบเสมือนเส้นโลหิตฝอยที่หล่อเลี้ยงท้องถิ่นทั่วประเทศและเชื่อมต่อชุมชนทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน จากความร่วมมือของ กรมทางหลวงชนบท และ วสท.ครั้งนี้ จะเสริมสร้างทางหลวงชนบทให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้างและหลังก่อสร้างเสร็จ มีความสะดวกในการขับขี่และขนส่งก็จะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศกรการทางที่มีความรู้ความสามารถ  ตลอดจนการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมสากล จะเป็นผลดีช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย  เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนของประเทศให้เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) การท่องเที่ยวในชุมชนและธุรกิจไมโคร SME เพิ่มโอกาสการจ้างงานในชุมชนและคมนาคมเมืองรอง ที่เชื่อมโยงให้ผู้ผลิต ผู้บริโภค

MOU ข้อตกลงระหว่างสององค์กร กรมทางหลวงชนบท และ วสท.ครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือดังนี้ 1.แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบทางสังคม 2.สนับสนุนวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกียวกับงานพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ด้านงานก่อสร้าง งานสิ่งแวดล้อม งานความปลอดภัย และงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านวิศวกรรม 3.แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างทั้งสององค์กรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูดสุดในการปฏิบัติงาน 4.สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถและก้าวทันโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง