เนื้อหาวันที่ : 2017-12-25 11:01:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 341 views

กนอ. โชว์ความคืบหน้าเฟสแรกโครงการลานประชารัฐ นิคมฯ สระแก้ว ดีเดย์เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มี.ค. 61

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เดินหน้านำร่องดึงผู้ประกอบการโอทอปเตรียมเข้าลงทุนนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว พร้อมโชว์พื้นที่โครงการลานประชารัฐอาคารจำหน่ายสินค้าเฟสแรกสำหรับผู้ประกอบการโอทอปและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนบนเนื้อที่ 3 ไร่ 20 ยูนิต เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสินค้าโมเดิร์นเทรด เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 17 รายนำร่องนำสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพดีมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในจังหวัดสระแก้ว โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายสินค้าเดือนมีนาคม 2561

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ของรัฐบาล นอกจากจะมีเป้าหมายในการยกระดับฐานการผลิต การลงทุน และขยายเส้นทางเชื่อมโยงการค้าในแถบอินโดจีนแล้ว โครงการดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์ที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กนอ.จึงได้ดำเนินโครงการลานประชารัฐในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนมีช่องทางตลาดสำหรับจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยยังมุ่งหวังที่จะต่อยอดพื้นที่แห่งนี้ให้ได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังจะเป็นกลไกในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ต่อเนื่องถึงการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับหน่วยเศรษฐกิจทุกระดับของประเทศได้ต่อไป

กนอ.ได้ดำเนินการก่อสร้างลานประชารัฐบนพื้นที่ 3 ไร่ ประกอบด้วยอาคารบริการพื้นที่จำนวน 1 หลัง อาคารจำหน่ายสินค้าขนาด 25 ตารางเมตร จำนวน 4 หลัง (20 ยูนิต) สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องประดับตกแต่ง ศิลปประดิษฐ์ ของที่ระลึก ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการจองเต็มแล้ว แบ่งเป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP 8 ราย จำนวน 11 ห้อง สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 9 ราย จำนวน 9 ห้อง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ลานประชารัฐ กนอ.ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยโปรโมชั่นการเช่าอาคารจำหน่ายสินค้าแบบ Early Bird ซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษคือยกเว้นค่าเช่าในปีแรก รวมถึงยกเว้นค่าบริการในการอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมจากเดิมที่ค่าเช่าปกติตารางเมตรละ 100 บาทต่อเดือน นอกจากนี้กนอ.ยังจะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ อาทิ การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิต การบริโภคที่เอื้อประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง

 

"การดำเนินโครงการลานประชารัฐ กนอ.ได้มีการกำหนดกฎระเบียบการขายสินค้าของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรร่วมกักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว โดยมุ่งสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้รับสิทธิประโยชน์ประโยชน์ต่าง ๆ อย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบริการในพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยจัดให้เป็นจุดพักแวะในพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีเส้นทางจักรยานโดยรอบอ่างเก็บน้ำและถนนสายหลักภายในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วเพื่อให้เป็นสถานที่สันทนาการพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ชุมชน ทั้งยังได้จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมกระตุ้นการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คาดว่าโครงการลานประชารัฐจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมีนาคม 2561นางสาวสมจิณณ์กล่าวปิดท้าย

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 2123 หรืออีเมล investment.1@ieat.mail.go.th