เนื้อหาวันที่ : 2017-12-21 15:13:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 681 views

อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้นักเรียน Gen Z และครูมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ ควรเน้นเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

อะโดบีเผยผลการศึกษาที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองของนักเรียนรุ่น Gen Z และครูในประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และความพร้อมในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าขณะที่ลักษณะของงานเริ่มเปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมีลักษณะที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น นักเรียนรุ่น Gen Z รู้สึกว่าตนเองไม่พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่ต้องเผชิญกับ “โลกแห่งความเป็นจริง” ในปัจจุบัน นักเรียนและครูส่วนใหญ่ต้องการที่จะมุ่งเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

ผลการศึกษาของอะโดบีที่มีชื่อว่า "Gen Z ในห้องเรียน: การสร้างอนาคต" (Gen Z in the Classroom: Creating the Future) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนรุ่น Gen Z จำนวน 250 คน อายุระหว่าง 11 ถึง 17 ปี และครู 100 คนในประเทศไทย พบว่านักเรียน 97 เปอร์เซ็นต์ ครู 99 เปอร์เซ็นต์มีความเห็นว่า "ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของนักเรียน" โดยนักเรียน 75 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าอาชีพการทำงานในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ ครู 97 เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่านักเรียนรุ่น Gen Z จะทำงานในอาชีพใหม่ ๆ ที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้นักเรียนรุ่น Gen Z ยังระบุว่าพวกเขาชื่นชอบวิชาที่มุ่งเน้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิชาเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับอนาคต

นางเจนี่ ลิม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดสำหรับสื่อดิจิทัล บริษัท อะโดบี เอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่านักเรียนรุ่น Gen Z ในประเทศไทยเติบโตขึ้นมาในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลช่วยขยายโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่นักเรียนเหล่านี้เพื่อสำรวจสิ่งที่เขาอยากรู้อยากเห็น ได้รับแรงบันดาลใจจากคนอื่น ๆ แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ด้วยเหตุนี้รูปแบบการใช้งานและการเรียนรู้ของนักเรียนรุ่น Gen Z ในปัจจุบันจึงแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ๆ อย่างมาก นักการศึกษาของไทยจึงจำเป็นที่จะต้องจัดหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เครื่องมือทันสมัย และช่องทางการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน เสริมสร้างทักษะด้านการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรในอนาคต

นักเรียนรุ่น Gen Z ในประเทศไทยมองว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างไม่ซ้ำแบบใคร อยากรู้อยากเห็น รู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสที่รออยู่เบื้องหน้า แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับอาชีพการทำงานในอนาคต โดยเกือบ 1 ใน 3 ของนักเรียนรุ่น Gen Z ที่ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าตนเองขาดความพร้อมสำหรับอนาคต จำนวนกว่าครึ่งรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนมีความสำคัญต่ออาชีพการทำงานในอนาคตมากกว่าสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียน

แม้ว่านักเรียนรุ่น Gen Z ในไทยจะมองว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนรุ่นก่อน ๆ (สูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย-แปซิฟิกที่มีการสำรวจความคิดเห็น) แต่ก็คิดว่าโดยทั่วไปแล้วตนเองจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยผ่านการสร้าง/ลงมือปฏิบัติ (72 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ครูคิดว่าการให้นักเรียนได้ดูและเรียนรู้เป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุด (77 เปอร์เซ็นต์) ทัศนะดังกล่าวสอดคล้องกับ 77 เปอร์เซ็นต์ของนักการศึกษาที่มองหาโอกาสสำหรับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ และ 60 เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการผสานรวมเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียน

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าในอดีตระบบการศึกษาของไทยมุ่งเน้นที่ครูผู้สอนเป็นหลัก แทบไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเอง แต่ในปัจจุบันรัฐบาลไทยกำลังเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อก้าวให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลากรในระดับโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงคณาจารย์จะต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มเพิ่มขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ข้อมูลสำคัญจากผลการสำรวจ Gen Z ในห้องเรียน: การสร้างอนาคต มีดังนี้
o นักเรียน 95 เปอร์เซ็นต์ ครู 100 เปอร์เซ็นต์ต้องการให้มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น
o นักเรียน 97 เปอร์เซ็นต์ ครู 99 เปอร์เซ็นต์มองว่าความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอนาคตของนักเรียน
o นักเรียนและครู 98 เปอร์เซ็นต์มองว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญต่อความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต
o นักเรียน 75 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าอาชีพในอนาคตของตนเองจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
o ครู 97 เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่านักเรียนจะประกอบอาชีพที่แปลกใหม่ซึ่งไม่มีอยู่ในปัจจุบัน
o นักเรียน 28 เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าตนเองไม่มีความพร้อมสำหรับโลกแห่งความเป็นจริง ครู 23 เปอร์เซ็นต์ก็มีความเห็นในลักษณะเดียวกัน
o นักเรียน 72 เปอร์เซ็นต์ ครู 67 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าคนรุ่น Gen Z เรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยผ่านการสร้าง/ลงมือปฏิบัติ