เนื้อหาวันที่ : 2017-10-27 16:35:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 332 views

ปตท.สผ. เดินหน้าสร้างเยาวชนหัวใจอนุรักษ์ภาคอีสาน เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาชุมชน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เดินหน้าสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมของเยาวชนในค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4 (ภาคอีสาน) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 70 คนร่วมกิจกรรมเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมเวิร์กช้อปจุดประกายสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “ก้าวเพื่อรักษ์” ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จ.อุดรธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้
ประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย ปตท.สผ. กล่าวว่าค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ภาคอีสานนับเป็นการจัดค่ายครั้งที่ 3 จาก 4 ครั้งของปีนี้ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังความรู้และจุดประกายความคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรของชาติให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น โดยน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมค่ายเพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เยาวชนได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่ครอบครัว เพื่อน และผู้คนในชุมชนต่อไป

ค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ภาคอีสานจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิยุวสถิรคุณ กิจกรรมพิเศษสำหรับค่ายภาคอีสานคือเยาวชนจะได้เรียนรู้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้และธรรมชาติใกล้ตัวผ่านกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ร่วมสร้างแนวกันไฟที่ภูฝอยลม พร้อมกับเรียนรู้ “ศาสตร์แห่งพระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากฐานกิจกรรม อาทิ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูหลุม ปลูกพืชผักริมรั้วจากพลังงานแสงอาทิตย์ และกิจกรรมทำอาหาร “พอเพียง” จากผลผลิตที่ได้ รวมถึงเยี่ยมชมและเรียนรู้การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานจากโครงการบ่อก๊าซชีวภาพ (Biogas) ณ โรงเรียนบ้านทับไฮ หมู่บ้านทับไฮ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. ในภาคอีสาน โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาบูรณาการในการเรียนรู้ของเยาวชนภายใต้แนวคิด “ก้าวเพื่อรักษ์” สื่อถึงก้าวย่างที่สำคัญของเยาวชนหัวใจสีเขียวที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการให้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติ พร้อมที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
อนึ่ง โครงการ PTTEP Teenergy ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 3 ป. คือ ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการปั้นเยาวชนให้มีความรู้สู่การหล่อหลอมหัวใจอนุรักษ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเยาวชนในการก้าวออกไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมดีขึ้นด้วยการรวมพลังความคิดและลงมือทำด้วยตนเอง

กิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนบนฝั่ง (ประเทศไทย) ปตท.สผ. กล่าวว่าทาง ปตท.สผ.ได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนด้วยการสนับสนุนต่อยอดนวัตกรรมจัดทำโครงการบ่อก๊าซชีวภาพเปลี่ยนมูลสัตว์สู่พลังงานครัวเรือน ส่งเสริมให้ชาวบ้านคัดแยกขยะในครัวเรือน นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและกำจัดสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสัตว์ด้วยการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ขยายผลสู่การจัดการด้านพลังงานทดแทนในชุมชน ลดปัญหาขยะ ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับเชื้อเพลิงของชุมชนและโรงเรียน จนสามารถพลิกฟื้นวิกฤตปัญหาขยะในชุมชนให้กลายเป็นโอกาสได้ ปัจจุบันมี 112 ครัวเรือนในชุมชนแห่งนี้เข้าร่วมโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ

กิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนบนฝั่ง (ประเทศไทย) ปตท.สผ.

ฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทับไฮ กล่าวว่าโรงเรียนได้จัดทำบ่อก๊าซชีวภาพมานาน 3 ปีแล้ว ตอนนี้มีทั้งหมด 2 บ่อที่ทำการผลิตก๊าซมีเทนจากเศษอาหาร มูลสัตว์ และหญ้าเนเปียร์สับ (หัวเชื้อสำคัญของการหมักก๊าซชีวภาพ) บ่อหมักก๊าซดังกล่าวรูปร่างคล้ายแคปซูลผ้ายางพีวีซีสีดำขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งงบประมาณจาก ปตท.สผ. ช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัดแทนที่จะต้องจัดซื้อเดือนละครั้งในส่วนก๊าซหุงต้ม เพียง 3 ปีโรงเรียนสามารถประหยัดงบประมาณเป็นมูลค่ามากกว่า 14,000 บาท

ละม่อม สิทธิศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทับไฮ กล่าวว่าโครงการกำจัดมูลสัตว์นำมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน นอกจากช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์และเศษอาหารแล้ว ยังได้เชื้อเพลิงมาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน การติดตั้งและบำรุงรักษาทำได้ง่ายดาย ช่วยประหยัดทั้งค่าเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซม นอกจากจะได้ผลดีแล้วยังเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วย หลายครัวเรือนในหมู่บ้านทับไฮจึงมีบ่อก๊าซชีวภาพเป็นของตัวเองกว่า 30%

ละม่อม สิทธิศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทับไฮ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

ศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. กล่าวว่าค่าย PTTEP Teenergy จัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของปตท.สผ. ด้วยงบประมาณทั้งสิ้นราว 8 ล้านบาท เพราะในปีนี้ได้ขยายออกเป็น 4 ภาค 4 ค่าย ลงพื้นที่แต่ละภาคในหัวข้อที่แตกต่างกัน เน้นการสร้างความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม และพลังงาน นำเสนอประสบการณ์ต่าง ๆ ที่พอจะนำไปเป็นแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเอง เป้าหมายหลักคือเป็นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เยาวชนในภูมิภาคเห็นคุณค่าและเกิดความรักถิ่นฐานบ้านเกิด

ศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ.


ผู้บริหาร ปตท.สผ. และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม


วิทยากรบรรยายวิธีการทำบ่อก๊าซชีวภาพให้กับเยาวชน PTTEP Teenergy
และเรียนรู้การตัดหญ้าเนเปียร์หนึ่งในหัวเชื้อสำคัญของการหมักก๊าซชีวภาพ

เยาวชนนำมูลสัตว์และน้ำเติมลงไปในบ่อก๊าซชีวภาพ

ชุมชนบ้านทับไฮมีบ่อก๊าซชีวภาพไว้ใช้สอยในครัวเรือนอย่างพอเพียง

เยาวชนช่วยกันเก็บวัตถุดิบไปประกอบอาหาร “พอเพียง”

เยาวชนแข่งขันประกอบอาหารโดยใช้ก๊าซชีวภาพและวัตถุดิบพอเพียง "ไข่ไก่ไอโอดีน"
จากโครงการโซลาร์เซลล์เพื่ออาหารกลางวันหนึ่งในโครงการสินภูฮ่อมที่ ปตท.สผ. ให้การสนับสนุน

เยาวชนเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ภูฝอยลม

รวมพลังเยาวชนนักอนุรักษ์ทำแนวกันไฟป่าและร่วมกิจกรรมจำลองการสำรวจปิโตรเลียม

ถอดบทเรียนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากฐานกิจกรรมบ่อก๊าซชีวภาพ
พร้อมกับนำเสนอโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม