เนื้อหาวันที่ : 2007-09-26 11:33:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2118 views

ปตท. เปิดศูนย์ 5ส โรงเรียน แห่งที่ 5 ของประเทศ เล็งขยายผลสู่ชุมชน

ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างนิสัยและระเบียบวินัยที่ดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียน" ประจำภาคกลาง ณ โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล ซึ่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนเปิดขึ้นเป็นแห่งที่ 5 ของประเทศ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมัน ปตท. เป็นผู้ส่งมอบศูนย์ฯ ดังกล่าว

.

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า การดำเนินงานของ ปตท. ได้นำระบบต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร  โดยกิจกรรม 5ส. (ส1.สะสาง ส2.สะดวก  ส3.สะอาด ส4.สุขลักษณะ ส5. สร้างนิสัย) เป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทำให้ ปตท.ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ ปตท. จึงมีนโยบายนำกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ขยายผลสู่ชุมชนโดยเริ่มจากสถานศึกษาก่อน

.

เพราะการปลูกฝังหรือปูพื้นฐานที่ดีควรเริ่มต้นที่เยาวชน "โครงการ ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (5ส โรงเรียน)" จึงได้เริ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ให้แก่สถานศึกษาที่ตั้งบริเวณรอบคลัง ปตท. ทั่วประเทศ เพื่อช่วยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างนิสัยและระเบียบวินัยที่ดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม

.

นายชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ได้เข้าร่วมโครงการ 5ส โรงเรียนกับ ปตท. โดยเผยแพร่ความรู้กิจกรรม 5ส แก่อาจารย์และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างสัมฤทธิ์ผล จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน จึงได้รับสิทธิ์ในการจัดตั้งเป็น "ศูนย์เผยแพร่ 5ส โรงเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)" ประจำภาคกลาง

.

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์รวมการขยายผลเผยแพร่โครงการ 5ส สู่สถาบันการศึกษา วัด และชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป