เนื้อหาวันที่ : 2017-03-31 12:08:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1295 views

สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

29 มีนาคม 2560 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี:  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิด งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนสังคมและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงานว่า สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และดำเนินงานตามนโยบายของประเทศเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนไทยมีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้

ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สวทช. มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ ได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 585 เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอจด 321 คำขอ และผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ 220 รายการ หน่วยงานรับมอบ 337 หน่วยงาน มูลค่าการลงทุนจากกิจกรรมของ สวทช. 11,408 ล้านบาท เกิดผล กระทบต่อเศรษฐกิจไทย 19,529 ล้านบาท และ สวทช. ได้ดำเนินการผลักดันนโยบายระดับชาติที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการทางภาษี 300% บัญชีนวัตกรรมไทย โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (Thailand Tech Show) และโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Start-up Voucher) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น

สวทช. จัดการประชุมประจำปี ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา ที่ได้สนับสนุนและดำเนินงานโดยนักวิจัยของ สวทช. ทั้ง 4 ศูนย์แห่งชาติ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การผลิตและบริการ

กิจกรรมหลักในงาน NAC2017 ประกอบด้วย เวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/การสัมมนาวิชาการ เวทีนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 52 หัวข้อ/นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และพันธมิตร 5 โซน ได้แก่ โซนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และโครงการตามพระราชดำริ  โซนงานวิจัยโซนงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด และโซนบริษัทผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย/การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. สำหรับภาคเอกชนกว่า 30 ห้องปฏิบัติการ และมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีตำแหน่งงานมากกว่า 2,000 ตำแหน่ง

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่ สวทช. ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อสนับสนุนให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำทรัพยากรต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ตลอดจนอาศัยการเชื่อมโยงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับระบบการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยแก่เด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป ทั้งในเชิงกว้างและลึกผ่านในหลากหลายกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างเยาวชนคน   รุ่นใหม่ที่มีความตระหนัก รวมถึงการสร้างให้เกิดนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระจายความรู้ออกสู่สังคมไทยให้ทั่วถึงและเท่าเทียม สำหรับในปี 2559 สวทช.  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำคัญ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2 รางวัล ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 จำนวน 3 รางวัล และเกษตรกรผู้ชนะเลิศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง (ฤดูปลูก 2558/2559) จำนวน 2 รางวัล

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 พร้อมเสด็จฯ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ และทรงทอดพระเนตร นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการตามพระราชดำริ อาทิ ระบบ e-DLTV วิชาภาษาต่างประเทศที่จะนำเนื้อหาการเรียนการสอนของโรงเรียนไกลกังวล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 5 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเยอรมัน จำนวน 2,500 ชั่วโมง มาจัดทำระบบการเรียนการสอนทั้งในแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์/เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎสนองพระราชดำริ ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ/โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี/โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น/โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นต้น และ นิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยของ สวทช. อาทิ โรงงานอัจฉริยะสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0/สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร/เทคโนโลยีนาโนเซนเซอร์/การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร/อุตสาหกรรมยางล้อในประเทศไทย/ความก้าวหน้าด้านน้ำมันไบโอดีเซล B10/งานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ในยุคเกษตรสมัยใหม่/ความสำเร็จโครงการข้าวลุ่มน้ำโขง/โครงการ EECi (Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) เมืองนวัตกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแบบจำลองแบบระบบตรวจสภาพทางรถไฟ เป็นต้น

หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคาร Innovation 2 ทรงทอดพระเนตรความก้าวหน้างานวิจัยทางด้านกราฟีนและการนำกราฟีนไปใช้ประโยชน์ ของบริษัท เฮเดล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย โดยศูนย์วิจัยนี้ทำให้นักวิจัยไทยได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นในอนาคต และจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเสด็จพระราชดำเนินไปยัง SCG Open Innovation Center หนึ่งในเครือ SCG ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในภูมิภาคที่มุ่งมั่นในการทำนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและยึดมั่นถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมผ้าใบคอนกรีต/พอลิเอทิลีนพิเศษ/วัสดุเพื่อการทันตกรรม/การพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และกระดาษคลุมดิน

งาน NAC2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-564-8000 หรือwww.nstda.or.th/nac2017