เนื้อหาวันที่ : 2007-09-18 11:36:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1703 views

ก.พลังงาน เปิดโครง การอาคารติดฉลาก ประหยัดพลังงาน

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการติดฉลาก ได้รับการขานรับจากเจ้าของอาคารอย่างท่วมท้น ขณะกระทรวงพลังงาน ตั้งเป้าโครงการนี้สามรถช่วยลดภาระด้านการใช้พลังงานของประเทศ และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการติดฉลาก ได้รับการขานรับจากเจ้าของอาคารอย่างท่วมท้น ขณะกระทรวงพลังงาน ตั้งเป้าโครงการนี้สามรถช่วยลดภาระด้านการใช้พลังงานของประเทศ และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

.

ดร.ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  กล่าวว่า  กระทรวงพลังงาน  ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาให้การใช้พลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่  10 และการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งในรุ่นปัจจุบันและอนาคต    ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

.

 โดยให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน   รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง      ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจและร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงานยิ่งขึ้น    

.

กระทรวงพลังงานจึงได้จัดให้มี  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ในอาคาร โดยการติดฉลาก ขึ้น  เพื่อจะเป็นแบบอย่างของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขั้นสูง ในอาคารทุกประเภท ทั้งอาคารขนาดใหญ่  อาคารขนาดกลาง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์  เชิงพาณิชย์  และการอยู่อาศัย ตลอดจนถึงบ้านพักอาศัย   

.
ซึ่งผู้ใช้พลังงานกลุ่มนี้ มีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมดของประเทศ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้มีเป้าหมายการประหยัดพลังงานในอาคารที่เข้าร่วมโครงการประมาณร้อยละ 10-20 ซึ่งหากประเมินเป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานโดยรวม ในกลุ่มผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดแล้ว จะทำให้เกิดการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ถึงปีละกว่า 30,000 ล้านบาท
.

นายพานิช  พงศ์พิโรดม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยการติดฉลาก  จะเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเจ้าของ หรือผู้เช่าในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอาคารประเภทบ้านพักอาศัยจัดสรร อาคารชุด อาคารสำนักงาน  ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า  ศูนย์การค้า

.

โดยมีสิทธิประโยชน์ในการได้รับคำแนะนำการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานจากผู้เชี่ยวชาญ    และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาคารที่ผ่านการตรวจสอบรับรองความเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ผ่านทางสื่อต่าง ๆ 

.

สำหรับฉลากรับรองความเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับคือฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีเด่น เป็นฉลากสีทอง  ฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีมาก เป็นฉลากสีเงิน และฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดี เป็นฉลากสีทองแดง  ดยโครงการนี้มีการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเข้ามาแล้วถึง 800 ราย กว่า 50 แบบ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง