เนื้อหาวันที่ : 2016-10-03 13:43:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 400 views

กรมโรงงานฯ เร่งผลักดันแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งศึกษาและจัดทำแผนแม่บทพร้อมแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด ตามแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประตูเชื่อมโยงภูมิภาค สร้างเครือข่ายระบบการผลิต เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ทั้งด้านเศรฐกิจ สังคม และความมั่นคง เติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ของ 4 จังหวัดดังกล่าว เพื่อเป้าหมายของการเป็น “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม”

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพร้อมแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด ปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดมุกดาหาร 237 โรงงาน จังหวัดสระแก้ว 23 โรงงาน จังหวัดตาก 426 โรงงาน และจังหวัดตราด 58 โรงงาน และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด และคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับพื้นที่ ของทั้ง 4 จังหวัด เพื่อให้ได้แนวทางครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ทั้งมิติกายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ ผลักดันให้สถานประกอบกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด  และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และเติบโตไปด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมในอนาคต

ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก คือ การพัฒนา ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริมความยั่งยืน เกิดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและยังลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน สามารถอยู่ด้วยกันอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปลายปี 2559 นี้ นายมงคล กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 02 202 4093 หรือสอบถามข้อมูลโครงการอื่นๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2202 4014 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th