เนื้อหาวันที่ : 2016-09-05 13:13:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 570 views

กรมโรงงานฯ เสริมความสะดวกโรงงานฯ นำร่องเปิดระบบนัดหมายล่วงหน้า 3 กลุ่มบริการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำร่องเปิดระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน  ใน 3 กลุ่มงานบริการ คือ 1.งานบริการด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย 2.งานบริการด้านการขออนุญาตกากอุตสาหกรรมและ 3.งานบริการด้านใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สามารถเข้าใช้บริการจองคิว ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา (ขวาสุด) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า  จากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกให้แก่ ภาคเอกชนและประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มในการยื่นคำขอ การขออนุญาต หรือ บริการต่างๆ ของทางราชการได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเปิดช่องทางใหม่ในการให้บริการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ หรือ  One Stop Service โดยนำร่อง 3 กลุ่มบริการ ได้แก่ 1.งานบริการด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย เช่น การอนุญาตนำเข้า ส่งออก ครอบครอง วัตถุอันตราย และการต่ออายุ 2.งานบริการด้านการขออนุญาตกากอุตสาหกรรม เช่น การยื่นขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1) การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) การขอเลขประจำตัว 13 หลัก ผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย การขอใบกำกับการขนส่งของเสีย Manifest และ 3.งานบริการด้านใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เช่น การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการขยายโรงงาน (ร.ง.4) การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  โดยผู้รับบริการสามารถเข้าไปที่ www.diw.go.th เพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการติดต่อขอรับบริการล่วงหน้าได้ตามเวลาที่ระบุไว้ และไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งรอคิว โดยสามารถเข้าใช้บริการจองคิวทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายมงคล กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ได้แก่  การให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตวัตถุอันตราย  การให้บริการเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม  การบริการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร การบริการด้านความปลอดภัย การบริการด้านสิ่งแวดล้อม การบริการด้านการเงิน เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.และวันเสาร์ เวลา 08.30–12.00 น.

ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ส.ค.59 มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 33,533 ราย โดยมีผู้รับบริการมากที่สุด 3 บริการ ได้แก่ 1.งานบริการด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย 2.งานบริการด้านการขออนุญาตกากอุตสาหกรรมและ 3.งานบริการด้านใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการโดยนำร่องเปิดระบบ 3 บริการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้ผู้ประกอบกิจการได้รับผลประโยชน์มากที่สุด นายมงคล กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.02-2024093 หรือสอบถามข้อมูลโครงการอื่นๆของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2202 4014หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th