เนื้อหาวันที่ : 2016-08-17 10:04:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 386 views

กสอ. หนุน Startup จัดพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบ Angel Fund

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาแผนการลงทุนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Plan to Biz) เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้มีความพร้อมและต้องการจัดตั้งธุรกิจเป็นของตนเอง ได้แสดงวิสัยทัศน์และพัฒนาทักษะการนำเสนอแนวคิด การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยี ต่อยอดสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือสร้างรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัย พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ตรงให้เจ้าของแนวคิดได้นำเสนอผลงานต่อแหล่งเงินทุน ภายใต้แนวคิด “SMARTER GREENER TOGETHER” เพื่อสนับสนุนให้เจ้าของแนวคิดได้รับเงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า (Angel Fund)

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการ และกลุ่ม Startup ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อการเริ่มต้นธุรกิจ กิจกรรม Plan to Biz จึงริเริ่มขึ้น บนโมเดลใหม่ของการบริการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดัน ให้เกิดวิสาหกิจใหม่และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า (Angel Fund) และ กสอ. ทำหน้าที่ เติมเต็มความรู้พัฒนาทักษะความสามารถการวางแผนธุรกิจและการสร้างประสบการณ์การนำเสนอแผนงาน (Pitch) เพื่อต่อยอดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพร้อมเป็น “พี่เลี้ยง” ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรม Plan to Biz เริ่มต้นตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและมีเสียง ตอบรับที่ดี โดยมีทีมที่ส่งแนวคิดธุรกิจสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 134 ทีม ในจำนวนนี้มี 29 ทีม ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม Business Camp เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้และฝึกทักษะวิธีการ นำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมบ่มเพาะด้านการนำเสนองานโครงการอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจ ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมมาประยุกต์สร้างธุรกิจ 2. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3. กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง 4.กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รวมถึง พลังงาน

หลังจากผ่านการบ่มเพาะอย่างเข้มข้นทั้ง 29 ทีม จำนวน 45 คนได้มีโอกาสเข้าพบนำเสนอแนวคิดธุรกิจ ต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) กับผู้สนับสนุนจาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในรูปแบบ Angel Fund ที่ทางเอกชนเข้ามามอบให้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ เหล่านี้เพื่อเป็นเงินทุนระยะแรกของการตั้งต้นในการประกอบธุรกิจต่อไป โดยมีจำนวนทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ทั้งหมด 7 ทีมด้วยกัน ได้แก่ ทีม ปิติรักเกษตรกร โดย คุณเกวลิน ทองเกล็ด ผลงานการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยี DSP (Digital Signal Processing) สร้างเครื่องคัดแยกสีข้าวสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ทีม Career Bolt โดย คุณมารค เหล่าถาวรวงศ์ ผลงานการสร้าง Online recruitment สำหรับกลุ่มคนทำงานเฉพาะ ทีมบ้านแดดดี โดย คุณสามารถ ฉันท์แต่ง ผลงานการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานโซลาฟาร์ม ทีม ไทยริพัฒน์ แอ็ดฮีซีฟ โดย คุณพชร ต้นทอง ผลงานการผลิตกาวอุตสาหกรรมจากแป้งมันสำปะหลัง ทีม Innova Fiber โดย คุณธนอรรถ ศิรชัยทัศ ผลงานการวิจัยและพัฒนา Nano Calcium Carbonate สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ทีม Chiang Mai Maker Club โดย คุณณัฐ วีระวรรณ์ ผลงาน Social Enterprise พัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์รวมเมกเกอร์ ในการสร้างสรรค์งานวิศวกรรมเครื่องกล ซอฟแวร์ และอิเล็คทรอนิกส์ และทีม Santabox โดย คุณจิณัฐวุฒิ ประชากิจกุล ผลงาน Online Marketing Research เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าใหม่ให้ SME

เพื่อร่วมกันผลักดันและสร้างองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งต่อผู้ประกอบการใหม่ทั้ง 7 ทีม ให้พัฒนาต่อยอดไปสู่การ ลงสนามธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยพร้อมจะติดตามความก้าวหน้าของการประกอบการจากผู้เข้ารอบเรื่อยไปเป็นระยะ และพร้อมจัดผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาให้ความช่วยเหลือในระหว่างการดำเนินงานธุรกิจหลังจากที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนแล้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่เหล่านี้ได้ ก้าวขึ้นสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เต็มไปด้วยทักษะความรู้ ที่สำคัญ จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็นต้นน้ำของการเสริมสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป ในยุคข้างหน้า ที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศของเราพัฒนาให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

พร้อมนี้ กสอ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ระหว่างปี 2552 - 2556 และให้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ NEC Award ประจำปี 2559 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเจริญก้าวหน้า และอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานร่วมดำเนินงานโครงการฯ ในทุกภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย ซึ่งมีผู้ประกอบการ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “NEC Award” จำนวน 5 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณฟาร์ม โดย คุณนิธิทัศน์ เทพคุ้ม ประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เห็ดสด และเห็ดแปรรูป บริษัท กนกวรรณพชรณัฐการ์เม้นท์ จำกัด โดย คุณพชรณัฐ เปาอินทร์ ประกอบธุรกิจ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริษัท บ้านไทยเฮิร์บ จำกัด โดย คุณพัชรี หนูแดง ประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เซรั่ม ครีมนวด แชมพูแก้ปัญหาผมร่วง และผลิตภัณฑ์กาแฟทุเรียน กาบาทุเรียน บริษัท ไทยนาโนโซลลูโลส จำกัด โดย คุณสมบัติ รุ่งศิลป์ ประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์แผ่นเซลลูโลสชีวภาพ วัสดุปิดบาดแผล แผ่นมาส์กหน้า และวุ้นข้าว และห้างหุ้นส่วนจำกัด เจบีโกล เบเกอรี่ (ประเทศไทย) โดย คุณอับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง ประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ โรตีแช่แข็ง ขนมปังแผ่น ขนมปังสอดไส้ และเบเกอรี่

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือกลุ่มStartup สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ เนื่องจากเล็งเห็นว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี แต่ยังขาดโอกาสการต่อยอดแนวคิด หากได้รับการสนับสนุน อย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีทีมพี่เลี้ยงที่ช่วยพัฒนาธุรกิจให้เกิดการเติบโต อย่างเข้มแข็ง ก็จะสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ไม่ยาก และในปีต่อๆ ไปรูปแบบการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้ถูกพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไปอีกอย่างแน่นอน” นายพสุ กล่าวสรุป

 

ที่มารูปและข่าว : กระทรวงอุตสาหกรรม