เนื้อหาวันที่ : 2007-08-21 15:17:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1127 views

ก.พลังงาน ออกโฆษณาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เน้นประชาชนรู้จริง

กระทรวงพลังงานมุ่งสานต่อโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์" ระยะที่ 2 เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นหลังจากกระตุ้นกระแสการจดจำในระยะแรก โดยใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร ควบคู่กิจกรรม และมาตรการรณรงค์ส่งเสริม

กระทรวงพลังงานมุ่งสานต่อโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์" ระยะที่ 2 เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นหลังจากกระตุ้นกระแสการจดจำในระยะแรก โดยใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร ควบคู่กิจกรรม และมาตรการรณรงค์ส่งเสริมโดยประสานความร่วมมือภาคราชการ ผู้ผลิตน้ำมัน ผู้ผลิตรถยนต์/จักรยานยนต์ และสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

.

โครงการประชาสัมพันธ์  "มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์" ซึ่งริเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยได้ประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิตน้ำมัน ผู้ผลิตรถยนต์/จักรยานยนต์ และสื่อมวลชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ เห็นได้จากยอดการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 4.7 ล้านลิตรต่อวันแล้ว

 .

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "กระทรวงพลังงานยังคงมุ่งส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนหลักด้วยมาตรการและการขอความร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการสร้างแรงจูงใจด้านราคาที่ประหยัดกว่า ซึ่งปัจจุบันส่วนต่างของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และเบนซิน 95 อยู่ที่ 3.50 บาทต่อลิตร ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ โดยตั้งเป้ายอดการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไว้ที่ 8 ล้านลิตรต่อวัน หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 ของยอดจำหน่ายน้ำมันที่มีค่าออกเทน 95 ทั้งหมดภายในสิ้นปี 2550"

.

 .

.

"ขณะนี้ กระทรวงพลังงานได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการสำหรับรถใหม่ 4 ประการ คือ ข้อหนึ่ง คือ การติดสติ๊กเกอร์ที่ฝาถังน้ำมัน (รถป้ายแดง) และระบุรายละเอียดลงในคู่มือการใช้งาน ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ว่าสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้  ข้อสองคือการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้กับรถป้ายแดงที่ออกจากโรงงาน   ข้อสามคือการระบุในสื่อโฆษณารถยนต์และรถจักรยานยนต์ว่าสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ และข้อสี่คือการจัดสัมมนาทางเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และช่างประจำศูนย์บริการรถยนต์และจักรยานยนต์เกี่ยวกับคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์และความเหมาะสมกับเครื่องยนต์ในปัจจุบัน"  นายวีระพลกล่าว

 .

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ยังได้ร่วมมือกับสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจัดการสัมมนาให้ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการรถยนต์จากผู้ผลิตทุกรายทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนต่อไป

 .

กระทรวงพลังงานยังได้ริเริ่มมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในส่วนราชการ โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้หันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อย่างจริงจังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 .

สำหรับภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ที่เริ่มออกอากาศในวันที่ 10 สิงหาคม 2550 มีแนวคิดในการบอกเล่าประสบการณ์จริงจากผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Testimonial) ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และผู้มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ กระตุ้นให้ผู้ที่ไม่เคยใช้หันมาทดลองใช้ และเน้นย้ำให้ผู้ที่ใช้แล้วยังคงใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป หลังจากการสร้างแง่มุมให้จดจำจากภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ในระยะที่หนึ่งซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์สมมติเพื่อดึงความสนใจจากผู้ชมและสร้างการรับรู้ในเบื้องต้น

 .

นอกจากนั้น ยังมีการจัดทำสารคดีทางโทรทัศน์ในรูปแบบการนำเสนอประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และสื่อประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์เพื่อเข้าถึงประชาชนผู้ใช้รถยนต์ในวงกว้าง

 .

ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังคงดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่หนึ่ง โดยมุ่งเน้นรูปแบบของเว็บบอร์ด (Webboard) และบล็อก (Blog) เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 .

โครงการ "มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์" มุ่งเน้นให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องและเล็งเห็นประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งในแง่การประหยัดเงินค่าน้ำมัน และช่วยประเทศไทยลดการนำเข้าน้ำมัน ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ