เนื้อหาวันที่ : 2016-07-07 14:13:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 390 views

สกอ. จัดประชุม ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต

นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดประชุม วิพากษ์ (Public Hearing) ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการ ด้านนโยบายและแผน คณะทำงานเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต ผู้แทนจากหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา นายกสโมสรนิสิตนักศึกษา และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร

นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในที่ประชุมว่า การดำเนินงานด้านการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จึงได้ดำริที่จะจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านกระบวนการระดม ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบายในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ กำหนดแผนงานและโครงการในการดำเนินการและพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมุ่งตอบสนองต่อ ความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาและทิศทางการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไปซึ่งการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้ จึงเปรียบเสมือนการกำหนดเป้าหมายและ แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) ที่ สกอ. กำลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการสร้างทุนทาง สังคมให้เกิดผู้นำทางความคิดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ยังสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ สกอ. อยู่ระหว่างการยกร่างภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ โดยมี เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติต่างๆสกอ. เชื่อว่าการพัฒนาเยาวชน นิสิต นักศึกษาให้มีคุณภาพและก้าวสู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ต้องเน้นการพัฒนารอบด้าน (The Whole Person) ทั้งทางกาย สังคม จิตใจ และ ปัญญา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงต้องดำเนินการทั้งด้านการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ และ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย

 

ที่มารูปและข่าว : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา