เนื้อหาวันที่ : 2016-06-27 09:34:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1534 views

เคาะแล้ว! ประเภทสินค้า IT ลดภาษี 1 ก.ค.

สศอ. เผย ไทย สมาชิก ITA ได้ข้อสรุปทยอยลดภาษีสินค้า IT เริ่ม 1 กรกฎาคม 2559 ได้แก่  แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรและส่วนประกอบที่ใช้สำหรับผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เซมิคอนดัคเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร ทำการคัดเลือกสินค้าของไทยที่จะร่วมลด/ยกเลิกภาษีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) ซึ่งเป็นความตกลงฉบับใหม่ที่ขยายขอบเขตการลดภาษีภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การการค้าโลก (WTO) ที่กำหนดให้ ไทยและ สมาชิก ITA จะต้องลด/ยกเลิกภาษีสินค้าไอที จำนวน 201 รายการ (พิกัดศุลกากรระดับ 6 หลัก) (หรือจำนวน 424 รายการพิกัดศุลกากรระดับ 8 หลัก) ภายในปี 2562 โดยไทยและ สมาชิก ITA มีข้อสรุปจะเริ่มทยอยลดภาษีสินค้าไอทีในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได้แก่  แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรและส่วนประกอบที่ใช้สำหรับผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เซมิคอนดัคเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ยังมีสินค้าไอทีบางกลุ่มของไทยที่จะต้องขยายเวลาการยกเลิกภาษีสินค้าไอทีออกไปจากปี2562 เป็นปี 2564  ได้แก่ สินค้าประเภทแป้น/แผงคอนโซลสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวเหนี่ยวนำค่าคงที่แบบชิพ ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์สำหรับบันทึกเครื่องเสียง เป็นต้น  รวมทั้งสินค้าประเภทเครื่องผกผัน (ส่วนประกอบที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ) เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า ที่จะต้องขยายเวลายกเลิกภาษีออกไปเป็นปี 2566 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเทคโนโลยีบางประเภท และการคำนึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMES รวมทั้งการส่งออกสินค้าไทยไปขายยังตลาดโลก

นายศิริรุจ กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมลด/ยกเว้นภาษีของไทยในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติในการลงทุนอุตสาหกรรม IT ในไทยและส่งผลให้ประเทศไทยสามารถอยู่ใน Global supply chain อันเนื่องจากการนำเข้าต้นทุนในการผลิตสินค้า IT รวมถึงสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่ลดต่ำลง เช่น เครื่องจักรหรือส่วนประกอบในการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไทยเป็นเครือข่ายหรือผู้ผลิตสินค้า IT ที่สำคัญของโลก ส่วนรายละเอียดรายการสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า รวมทั้งการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ นั้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำหรับสินค้าที่ไทยและสมาชิก ITA ได้ยกเว้นภาษีนำเข้าไปแล้วเมื่อปี 2543 มีจำนวน 190 รายการ (พิกัดศุลกากรระดับ 6 หลัก) ได้แก่ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม สื่อบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น