เนื้อหาวันที่ : 2016-06-15 14:03:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1468 views

CLMVT Forum 2016: กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ร่วมแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

จากการที่รัฐบาลไทยมุ่งยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคและความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยวกับประเทศกลุ่ม CLMV กระทรวงพาณิชย์จึงกำหนดจัดการประชุมและเสวนา “CLMVT Forum 2016”  ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือและ การสนับสนุนจาก 11 หน่วยงานพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด Towards a Shared Prosperity หรือ ประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีแสดงถึงศักยภาพ โอกาส และการแสวงหาการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ไปด้วยกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ CLMVT ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นวันนี้ (10 มิถุนายน 2559) ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์ ว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ CLMVT:  Prosper Together  ในวันที่ 16 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 9.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย รัฐมนตรีจาก กระทรวงด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน และการท่องเที่ยวจาก CLMVT  ผู้แทนระดับสูงจากภาคเอกชนและธุรกิจชั้นนำของทั้ง 5 ประเทศ บริษัทชั้นนำของโลก อาทิ นิสสัน หัวเหว่ย DHL Accor Group ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ภายในงานแถลงข่าววันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางอรรชกา สีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนจากองค์กรพันธมิตร ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สถาบันความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เข้าร่วมงาน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “แนวคิดหลักของการจัดงาน CLMVT Forum 2016 คือ Towards a Shared Prosperity หรือ ประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประเทศในกลุ่ม CLMVT ทั้งห้าประเทศ นับเป็นเวทีแรกที่รวมเอาผู้กำหนดนโยบายด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ผู้นำจากองค์กรรัฐ และภาคธุรกิจชั้นนำ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของประเทศ CLMVT มาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโอกาสจากจุดเด่น แก้ไขจุดด้อย และปลดล็อกอุปสรรค เสริมสร้างศักยภาพของภูมิภาค สานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตที่ดี ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อให้ CLMVT เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของเศรษฐกิจเอเชีย”

การประชุม CLMVT Forum 2016 ได้รับความร่วมมือในการจัดงานอย่างดียิ่งจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประชุมและการจัดนิทรรศการ (สสปน.) และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ลุ่มน้ำโขง ด้วยการสนับสนุนของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย

กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Lao PDR) เมียนมา (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) เป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย ในปี 2558 CLMV เป็นตลาดส่งออกที่มีส่วนแบ่ง ถึงร้อยละ 10.4 มีสัดส่วนด้านการลงทุนถึงร้อยละ 10 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย และสัดส่วนนักท่องเที่ยวจาก CLMV คิดเป็นร้อยละ 10 ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศรวมของไทย ในขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลก  กำลังซบเซา กลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ยังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP   เฉลี่ยระหว่างปี 2554-2557 ที่ร้อยละ 5.8 รายได้เฉลี่ยต่อหัวที่ 2,927 เหรียญสหรัฐฯ ด้วยจำนวนประชากร ที่รวมกันกว่า 235 ล้านคน มีประชากรหนุ่มสาวจำนวนมาก พร้อมกับกำลังซื้อและการบริโภคมหาศาล ทำให้    CLMVT นับเป็นภูมิภาคที่น่าจับตามองและเป็นเป้าหมายการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการจากทั่วทุกทวีป

รูปแบบของการจัดงานจะเป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในสองวันแรก คือวันที่ 16 และ 17 มิถุนายน 2559 และในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 จะเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมและทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ โดยภาคเช้าของวันที่ 16 มิถุนายน 2559 จะเป็นเวทีเสวนารวมในหัวข้อด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในภูมิภาค CLMVT จากมุมมองของนักธุรกิจระดับโลก ในภาคบ่ายจะแบ่งการเสวนาเป็น 2 ห้อง 2 หัวข้อ คือ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว โดยมีรัฐมนตรีจาก CLMVT ร่วมรับฟังการเสวนาด้วย ผู้ร่วมเสวนาในทั้งสองหัวข้อ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนจาก ไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม สำหรับช่วงเช้าของวันที่ 17 มิถุนายน 2559 จะเป็นการนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้านการเงินและตลาดทุนใน 5 ประเทศ การส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ เศรษฐกิจดิจิตอลของ CLMVT    ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายจะเป็นการสรุปผลการเสวนา รวมทั้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวทิ้งท้ายถึงความคาดหวังจากการจัดงานในครั้งนี้ว่า รัฐบาลไทยในฐานะเจ้าภาพตั้งใจที่จะให้ CLMVT Forum 2016 เป็นเวทีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยสร้างความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน การกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับประเทศ  เพื่อนบ้านในทุกระดับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ การขยายการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งก่อให้เกิดความเชื่อมโยงไปยังมิติทางสังคมและการเมืองอันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของกลุ่ม CLMVT ทั้ง 5 ประเทศ

 

ที่มารูปและข่าว : การกระทรวงพาณิชย์