เนื้อหาวันที่ : 2016-05-17 10:18:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 595 views

สกว. จับมือยักษ์ใหญ่ของจีนพัฒนางานวิจัยยางพารา

สกว. ร่วมลงนามรับเบอร์ วัลเลย์ ยักษ์ใหญ่ยางพาราของจีน ทำวิจัยและพัฒนาพร้อมแลกเปลี่ยนนักวิจัย-นักศึกษาร่วมกัน 5 ปี เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยางพารา และสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพารา

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ นำโดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการ สกว. และ รศ.ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยด้านยางพาราระหว่าง สกว.และ บริษัท รับเบอร์ วัลเลย์ จำกัด ณ เมืองชิงเตา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายจาง หยาน (Mr.Zhang Yan) ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ สกว.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราผ่านการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาทำวิจัยยางพาราทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกันเป็นประจำทุกปี โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงสร้างนักวิจัยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งจะเอื้อให้อุตสาหกรรมยางพาราของทั้งสองประเทศสามารถสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราได้

 

ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว.ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น EVE Rubber Institute ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและสารเคมียางของประเทศจีน ที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือวิจัยและทดสอบสมบัติต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมครบวงจร ภาคเอกชนสามารถเข้ามาใช้บริการทดสอบและทำวิจัยร่วมกันได้ ส่วนมหาวิทยาลัยชิงเตา (Qingdao University of Science and Technology) ซึ่งทำการวิจัยและผลิตบุคลากรด้านยางพารา ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 30,000 คน และมีนักวิจัยหลังปริญญาเอกประมาณ 3,000 คน มีการตั้งกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่ตามความสนใจประมาณ 6 กลุ่ม มีความร่วมมือกับบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทต่าง ๆ นักศึกษาสามารถตั้งบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ปีละประมาณ 10 คน ซึ่งบริษัท รับเบอร์ วัลเลย์ จำกัด มีกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนสามารถตั้งโรงงานผลิตในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราของจีนได้ นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมศูนย์วิจัย National  Engineering Research Center forRubber and Tyre (NERCRAT) ซึ่งทำวิจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางล้อโดยเฉพาะ ทำให้ปัจจุบันสามารถผลิตยางล้อป้อนเครื่องบินแอร์บัส A320 ได้   

งานวิจัยยางล้อ

 

ผู้บริหาร สกว. ระบุว่าการเดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองหน่วยงาน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยระหว่างนักวิจัยของไทยกับจีนในอนาคต ทั้งงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางพารา นอกจากนี้ สกว.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา จะดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านการตลาดของยางพารา อันเป็นความสนใจร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อทำให้ราคาของยางพาราเป็นไปตามกลไกอุปสงค์ อุปทาน ไม่ขึ้นอยู่กับการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้าดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของยางพาราไทย ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ ความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศจะส่งผลกระทบสูง เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราดิบมากที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันจีนเป็นประเทศที่รับซื้อยางพาราดิบสูงสุดของโลก ทั้งนี้นายจาง หยาน จะเดินทางมาหารือเรื่องการสนับสนุนการวิจัยและแผนการดำเนินงานร่วมกับ สกว.ที่ประเทศไทยในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ด้วย

ผลผลิตและการใช้ยางพาราของประเทศต่าง ๆ

 

อนึ่ง บริษัท รับเบอร์ วัลเลย์ จำกัด ก่อตั้งโดยสมาคมอุตสาหกรรมยางพาราแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลท้องถิ่นชิงเตา บริษัทเอกชน MESNAC และมหาวิทยาลัยชิงเตา ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อสร้างระบบนิเวศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจยางพารา ทั้งในแง่การทำวิจัยและพัฒนา การตลาด การเงิน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการขนส่ง เป็นต้น ทำให้อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศจีนก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นประเทศคู่ค้ายางพาราอันดับหนึ่งของไทย