เนื้อหาวันที่ : 2016-05-12 10:51:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 444 views

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ยกพลไปจัดทำโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”

คุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น พร้อมด้วยจิตอาสา และทีมวิชาการทางการศึกษาจาก บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณทนง โชติสรยุทธ์ ยกพลไปจัดทำโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ทักษะการอ่าน) วิทยาศาสตร์ (สะเต็มศึกษา) และคณิตศาสตร์ 

กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร ผู้บริหารและครูแกนนำจากโรงเรียนในเขตชายขอบอีสาน พร้อมสมาชิกใหม่จาก นครสวรรค์ สิงห์บุรี พิษณุโลก

โดยมีแกนนำโรงเรียน กลุ่มกัลยาณมิตร ที่มารวมตัวกันที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อรับการประชุมเชิงสัมมนาทั้งผู้บริหารและครูแกนนำจากโรงเรียนในเขตชายขอบอีสาน พร้อมสมาชิกใหม่จาก นครสวรรค์ สิงห์บุรี พิษณุโลก เป็นต้น จำนวนราว 100 โรงเรียน (เข้าสัมมนาโรงเรียนละ 4 คน แบ่งตามกลุ่มสาระวิชา + ผู้อำนวยการโรงเรียน) ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ที่ จ.นครสวรรค์

และต่อด้วยวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 84 โรงเรียน (เข้าสัมมนาโรงเรียนละ 4 คน แบ่งตามกลุ่มสาระวิชา + ผู้อำนวยการโรงเรียน)

กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

นำโดย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน