เนื้อหาวันที่ : 2016-03-25 13:05:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 695 views

กระทรวงการคลังดันโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมลงนาม MOU รณรงค์ชำระหนี้ส่งต่อโอกาสรุ่นน้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จับมือหน่วยงานองค์กรนายจ้าง 36 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ รณรงค์สร้างวินัยทางการเงินให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมชำระเงินคืนกองทุน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้อง โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง  ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

ปัจจุบัน กองทุนฯ มีผู้ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้วจำนวนกว่า 4.5 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืม กว่า 4.7 แสนล้านบาท ทั้งนี้ เงินที่นำมาให้กู้ยืมทั้งหมดมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งคือเงินภาษีอากรของคนไทยทั้งประเทศ แต่เนื่องจากผู้กู้ยืมบางส่วนไม่ชำระเงินคืนกองทุน จึงส่งผลกระทบกับเงินที่จะนำมาหมุนเวียนเพื่อให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป

กองทุนฯ จึงได้เชิญชวนองค์กรนายจ้างภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ โดยได้มีกระทรวงต่างๆ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน จำนวน 36 แห่ง ตอบรับเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับกองทุนฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือในการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายรัฐบาล  โดยการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินให้กับบุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระเงินคืนกองทุนฯ รวมถึงป้องกันความเสี่ยงไม่ให้บุคลากรของตนถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือถูกยึดทรัพย์บังคับคดีในกรณีที่เป็นผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ และการเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด โดยจะต้องเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่านั้น

กองทุนฯ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานองค์กรนายจ้างที่เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ถือได้ว่าท่านเป็นองค์กรที่เห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้กู้ยืมในรุ่นต่อไป ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ กองทุนฯ ยังมีแผนในการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขอเชิญชวนหน่วยงานองค์กรนายจ้างทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ โดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กยศ. call center โทร 0-2016-4888 หรือ e-mail: mou@studentloan.or.th

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง