เนื้อหาวันที่ : 2016-03-25 09:55:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 459 views

อาชีวะร่วมมือกับบริษัทมิตซูบิชิ สอนเด็กติดตั้งแอร์อย่างมืออาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค กันยงวัฒนา จำกัด เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพในสาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ มีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการและเป็นกำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพสามารถทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพโดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค กันยงวัฒนา จำกัด จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้งานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนมากขึ้น แต่วิชาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศยังมีผู้สนใจเรียนน้อย จึงทำให้เกิดการขาดแคลนผู้ที่มีทักษะฝีมือ สอศ.และ บริษัท มิตซูบิชิฯ จึงได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะด้านเครื่องปรับอากาศเพื่อรงรับแนวโน้มตลาดสำหรับภาคบริการในอนาคตและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่สำคัญต้องการผลักดันให้การเรียนการสอนด้านเครื่องปรับอากาศมีมาตรฐานสากล สามารถทำงานได้ทุกพื้นที่ โดยบริษัท มิตซูบิชิฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคและทักษะใหม่ ๆ ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับครู และนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า การเรียนอาชีวศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพจะต้องเกิดจากการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งจะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่จบการศึกษา และที่สำคัญการเรียนสายอาชีพจะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย จึงเป็นโอกาสดีของอาชีวศึกษา ที่มีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานหลายแห่งให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี เป็นการเติมเต็มศักยภาพด้านการศึกษาวิชาชีพในการสร้างคนคุณภาพให้กับสังคม

ที่มารูปและข่าว : ประชาสัมพันธ์ สอศ.