เนื้อหาวันที่ : 2016-03-24 16:25:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2327 views

“พัฒน์กล” ภูมิใจ ออกแบบและติดตั้งนวัตกรรมเครื่องจักรอาหารอัตโนมัติ สำหรับโรงงานนมพร้อมดื่มภายใต้โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

         พัฒน์กล ผู้ชำนาญการด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมนมและเครื่องดื่ม และการบริการด้านอื่น ๆ พร้อมนวัตกรรมและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องจักรกระบวนการผลิตอาหารอัตโนมัติ (Automatic Foods Machineries) ให้กับโรงงานนมพร้อมดื่มในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

          บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ให้บริการผลิตภัณฑ์หลากหลาย พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้านด้วยบริการแบบ One-stop Service ตั้งแต่การทำพิมพ์เขียว การให้คำปรึกษา การวางแผน การออกแบบ การติดตั้ง และการปฏิบัติการ โดยพัฒน์กลเป็นบริษัทสัญชาติไทยรายแรกและรายเดียวในประเทศที่ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบอัตโนมัติให้เหมาะกับสายการผลิตต่าง ๆ อาทิ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตน้ำแข็งและระบบทำความเย็น ฯลฯ จึงได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบและติดตั้งนวัตกรรมเครื่องจักรอาหารอัตโนมัติสำหรับโรงงานนมพร้อมดื่ม ภายใต้โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

 

          โรงงานนมพร้อมดื่มที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำรินั้นเริ่มมาจากการทดลองเลี้ยงแม่โคปลดระวางจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาภายในบริเวณโครงการในปี พ.ศ. 2553 แล้วปรับเปลี่ยนขยายเป็นการเลี้ยงแม่โครีดนม ต่อมากรมปศุสัตว์ได้ประสานการดำเนินงานกับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เห็นควรจัดสร้างโรงงานแปรรูปนมเพื่อทำการแปรรูปน้ำนมดิบภายในโครงการและรับน้ำนมดิบจากแหล่งเลี้ยงโคนมในพื้นที่ใกล้เคียงขนาดกำลังการผลิต 10-20 ตันต่อวัน เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปน้ำนมโคจำหน่ายภายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ นอกจากนั้นยังส่งเสริมการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นม ต่อยอดการดำเนินงานและเป็นการสาธิตการเลี้ยงโคนมที่ครบวงจร รวมทั้งส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้จัดตั้งโรงงานนมพร้อมดื่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปนมที่ทันสมัย เหมาะสำหรับกิจการขนาดกลาง รวมถึงโรงงานทีตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

 

          ปัจจุบันกระบวนการผลิตต่างต้องการการควบคุมที่ถูกต้อง แม่นยำ และควบคุมโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกสุขลักษณะ และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างงานบุคลากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงานของบุคคล ระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ปัญหา และง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มการผลิตในอนาคตด้วยต้นทุนการทำงานที่ไม่มาก

 

          ระบบอัตโนมัติของพัฒน์กล มีการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบวัดคุมในการควบคุมเครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชิ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสายการผลิต ทั้งในแง่ของการประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา รวมถึงแก้ปัญหาความยุ่งยากต่าง ๆ ในการทำงานภายในกระบวนการผลิตอาหารได้เป็นอย่างดี เช่น ปัญหาที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ การขาดการตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามระยะเวลา การขาดช่างและแรงงานฝีมือ รวมถึงระบบควบคุมแบบอัตโนมัตินี้ทำให้กระบวนการผลิตมีความแม่นยำแน่นอน ส่งผลให้ลดความสูญเสียและรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงที่ โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากบุคลากร

 

          หัวใจหลักของการออกแบบนวัตกรรมระบบการทำงานโดยอัติโนมัติในแบบฉบับของ พัฒน์กล คือ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต คุณภาพของสินค้า ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงความปลอดภัยสูงสุดในการผลิต พัฒน์กลจึงให้ความสำคัญกับระบบการควบคุม, เฝ้าระวัง, การรายงานผล และการวิเคราะห์ผลเป็นอย่างมาก โดยอ้างอิงตามข้อบังคับของระบบ GMP และ HACCP