เนื้อหาวันที่ : 2016-03-24 14:16:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1019 views

สศอ. เผยแผน 5 ปี พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ดันส่งออกแตะ 2 แสนล้าน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2559-2564 ดันมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ในปี 2564 คาดจะใช้งบประมาณดำเนินการ 5 ปี ประมาณ 1,000 ล้านบาท 

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ว่า ขณะนี้ สศอ.ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2559-2564 เสร็จแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายขยายศักยภาพอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสู่เวทีโลก และขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ของการผลิตในปี 2564 คาดว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 1,000 ล้านบาท  ตลอดระยะเวลา 5 ปี

สำหรับรายละเอียดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบด้วย 1.ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทย โดยเน้นดำเนินการส่งเสริมขยายขนาดผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่เพิ่มขึ้น พร้อมส่งเสริมให้เกิดการลงทุนบริเวณชายแดนและในประเทศเพื่อนบ้าน 2.ยกระดับผลิตภัณฑ์พลาสติกสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูง โดยเน้นส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และส่งเสริมโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่าสูง 3.พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยควบคู่สิ่งแวดล้อม โดยเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพและส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ คาดว่าจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติในเร็วๆนี้

ทั้งนี้จากข้อมูลปี 2558 พบว่าประเทศไทยมีการผลิตเม็ดพลาสติกประมาณ 8.7 ล้านตันและในจำนวนนี้มีการส่งออกในรูปเม็ดพลาสติกมากถึงร้อยละ 58 หรือประมาณ 5.1 ล้านตัน ดังนั้นประเทศไทยจึงควรสนับสนุนให้มีการแปรรูปเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกแทนที่จะส่งออกในรูปเม็ดพลาสติกซึ่งมีมูลค่าต่อหน่วยต่ำกว่า

นอกจากนั้นยังพบว่าปี 2558 ประเทศไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นมูลค่า 521,727 ล้านบาท และสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นมูลค่า 191,708 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37 โดยส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนร้อยละ 66 ภูมิภาคยุโรปร้อยละ16 โดยมีผลิตภัณฑ์พลาสติหลักที่ส่งออก ได้แก่ ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก PE ส่วนใหญ่ส่งไปยัง ญี่ปุ่น และจีน

สำหรับประเทศที่ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกมากที่สุดคือ ญี่ปุ่น รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ส่วนในภูมิภาคเอเชีย ประเทศที่ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกมาก นอกเหนือจาก ญี่ปุ่น คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และจีน ตามลำดับ

ส่วนการนำเข้าในปี 2558 ไทยนำเข้าพลาสติกทั้งหมดมีมูลค่า 202,427 ล้านบาท จากจีน 56,600 ล้านบาท ,ญี่ปุ่น 35,870 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 และ 18 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามเมื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดจะส่งผลให้การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 702,000 ล้านบาท ส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 211,000 ล้านบาท หรือ การผลิตเพิ่มขึ้น 183,000 ล้านบาท ส่งออกเพิ่ม 90,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา มียอดการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่า 520,167 ล้านบาท และส่งออก 122,503 ล้านบาท