เนื้อหาวันที่ : 2016-03-22 09:53:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 564 views

ไอซีทีดึงภาคีร่วมสร้างมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ยกระดับสู่สากล

ก.ไอซีทีจัดสัมมนาส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ไอซีทีไทย เน้นการใช้มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดเล็ก เร่งสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริหารจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบควบคู่กับเทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า “การพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้กลไกการควบคุมด้านการดำเนินงานเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO นั้นต้องมีการจัดการที่เป็นระบบควบคู่ไปกับเทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ซึ่งต้องประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) Accreditation Body โดยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน หรือ National Accreditation Council: NAC ให้การรับรอง 2) Conformity Assessment Bodies เป็นการให้การรับรองผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล 3) ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการและบุคคล เป็นส่วนที่ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางกระทรวงไอซีที ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้ดำเนินงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรภาครัฐในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง”

การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการใช้มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ISO/IEC 29110 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของภาครัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 โดยกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย กิจกรรมส่งเสริมการใช้มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ISO/IEC 29110 ประกอบด้วย การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานไอทีของไทยให้สามารถยกระดับสู่ระบบสากล

การดำเนินโครงการครั้งนี้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมในการประเมินเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่า ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นได้พัฒนาตามกระบวนและเป็นมาตรฐานสากล

 

ที่มารูปและข่าว : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ