เนื้อหาวันที่ : 2016-02-24 17:24:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1020 views

5 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จับมือให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 5 แห่งประกอบด้วย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้หารือและกำหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน โดยผู้รับบริการสามารถส่งคำขอผ่านบริการ WorldShare Interlibrary Loan ได้จากหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดในแต่ละสถาบัน

นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่าสาระสำคัญของข้อตกลงฯ คือ ให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์  อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้รับบริการจะได้รับเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรับตัวเล่มผ่านห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด โดยห้องสมุดทั้ง 5 แห่งพร้อมเริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในครั้งนี้ ถือเป็นนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดเพื่อประโยชน์การศึกษาค้นคว้าและวิจัยต่อไป