เนื้อหาวันที่ : 2015-11-23 14:37:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 684 views

“นักวิจัยดีเด่น มจธ.” ที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกงานอิงสูงใน Web of Science

เมื่อเร็ว ๆนี้  รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ มจธ.ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และมีความถี่ในการอ้างอิงหรือถูกนำไปใช้ตามเกณฑ์การประเมินของฐานข้อมูล Web of Science สูงจาก สำนักพิมพ์ Thomson Reuters ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูล Web of Science ตามโครงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง รวมทั้งหมด 14 ฐานข้อมูลให้กับสถาบันอุดมศึกษา 78 แห่ง ให้สามารถสืบค้นอ้างอิง เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยอาจารย์ มจธ.ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ.ดร. ภูมิ คำเอม คณะวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์, ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร. นคร วรสุวรรณรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศาสตรจารย์ วิจิตร ศรีสะอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา