เนื้อหาวันที่ : 2015-11-19 15:28:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 735 views

นิด้าสร้างเส้นทางของนักบริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ ด้วยหลักสูตร “MPA ภาคพิเศษ กทม.”

ด้วยประสบการณ์ปลุกปั้นสร้างบัณฑิตปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์มานานถึง 6 ปี ในตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ล่าสุด ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง  เข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  หวังสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ร่วมพัฒนาประเทศในบริบทต่าง ๆ ด้วยจุดแข็งของหลักสูตรที่เปิดสอนมาเกือบ 30 ปี มีการปรับปรุงอยู่เสมอ  โดยหลักสูตรได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้  และผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างอยู่ในระดับสูงมาก จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่  และขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 30

ทั้งนี้ ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง เปิดเผยว่า หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม  เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิตที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ  โดยศึกษาแบบพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) ที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารกับงานในด้านต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการบริหารของผู้บริหารในทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจบนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขององค์กรและสังคม

จุดเด่นของโครงการ MPA ภาคพิเศษ กทม คือ เปิดสอนต่อเนื่องมาเกือบ 30 ปี  หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์ในคณะมีระดับศาสตราจารย์ถึง 5 คนและคณาจารย์ที่เหลือจบปริญญาเอกเกือบ 100%   มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรได้รับการยอมรับและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีมาก  อีกทั้งนิด้ามีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนให้บริการแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนมีเครือข่ายมหาบัณฑิตของหลักสูตรนี้ทั่วประเทศ จากการเปิดสอนมาเป็นเวลายาวนานในทั่วทุกภาคของประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration: MPA) จัดการสอนแบบ Block Course ซึ่งเรียนครั้งละหนึ่งวิชาจนจบก่อนที่จะหันไปเรียนวิชาต่อไป  โดยแต่ละวิชาใช้เวลาเรียน 6 สัปดาห์ โดยเรียนตอนเย็นตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม สัปดาห์ละ 2 วัน หรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถเลือกมาเรียนกลุ่มวันเสาร์ก็ได้  ซึ่งนิด้าเป็นสถาบันที่นำวิธีการเรียนแบบนี้มาใช้กับหลักสูตร MPA เป็นแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อ 30 ปีก่อน เนื่องจากพิจารณาว่าวิธีนี้เหมาะสำหรับหลักสูตรภาคพิเศษที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องทำงานควบคู่ไปกับการเรียนด้วย  ข้อดีของการเรียนแบบ Block Course คือนักศึกษาสามารถให้ความสนใจกับวิชาเดียวที่กำลังเรียนในขณะนั้น  และลดความสับสนจากการที่ต้องเรียนไปพร้อมกับการทำงานไปด้วย

สำหรับโครงสร้างการเรียน MPA แบบ Block Course ของหลักสูตรนี้ กำหนดวิชาที่ต้องเรียนไว้ทั้งหมด 13 วิชา (รวม39 หน่วยกิต) วิชาละ 45 ชั่วโมง  โดยมีหมวดวิชาหลัก เช่น การจัดการภาครัฐ ระบบสังคมและการเมืองไทย ระเบียบวิธีวิจัย ระบบเศรษฐกิจไทย องค์การสมัยใหม่ การจัดการทุนมนุษย์ การบริหารการเงินและการคลัง นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการวางแผน การบริหาร และการประเมินผลโครงการ การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  โดยมีวิชาการค้นคว้าอิสระเป็นวิชาสุดท้าย  นักศึกษาจะได้ความรู้ทางการบริหารที่ครอบคลุมและมีพื้นฐานพอที่จะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป  เพราะการสอนของเราเน้นการเรียนโดยการใช้ case study สุดท้ายจะมีการจัดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เมื่อเรียนจบทุกวิชา ระบบการสอบแบบบูรณาการ ซึ่งเชื่อมโยงวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน

ผอ.หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. นิด้า  กล่าวว่า ความสำเร็จของหลักสูตรนี้ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาคือ  สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่เข้าไปมีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารให้ดียิ่งขึ้นของสังคมและประเทศชาติ สอดคล้องตามพันธกิจ Change Agent ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์   ยืนยันจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้จ้างงานซึ่งพบว่าอยู่ในระดับดีมาก   ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะส่วนใหญ่มักจะมีความก้าวหน้าด้านการงานและหลายท่านได้เลื่อนตำแหน่งด้านการบริหาร รวมทั้งได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญๆ ทั้งของทางราชการและองค์กรภาครัฐอื่นๆ และรวมถึงภาคเอกชน และและองค์กรทีไม่แสวงหากำไรอื่น ๆ ด้วย

ในขณะนี้ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม.กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 30  คุณสมบัติของผู้สมัครคือ เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี  มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป (สามารถเลือกเรียนในวันธรรมดาหรือวันเสาร์) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559  เปิดเรียนเดือน สิงหาคม 2559  รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2727-3861  และ 0-2727-3870  และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   http://gspa.nida.ac.th