เนื้อหาวันที่ : 2015-10-21 15:49:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 535 views

รมว.แรงงาน ย้ำวิสัยทัศน์ปี 2558-2563 ไทยปลอดการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำ วิสัยทัศน์ปี 2563 ประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย หารือทุกภาคส่วนพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ปี 2558-2563 พร้อมนำสู่การปลดล็อคสินค้า 5 รายการ กำหนดเป้าหมายความสำเร็จรับยุทธศาสตร์ชาติฯ คืบหน้าเตรียมเสนอรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปี 2558 ให้ ครม.พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าจากผลการปฏิบัติในปี 2557ทำให้ประเทศไทยได้รับการประเมินจากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาว่า มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กภายในประเทศอยู่ในระดับที่มีความสำเร็จมาก (Significant Advancement)   ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนั้น ส่วนการหารือเรื่องหลักในวันนี้เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติการใช้แรงงานแด็ก  ในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ 2558 -2563 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 2)การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการทำงานในรูปแบบที่เลวร้าย 3)การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย และ5)การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล ส่วนเรื่องที่สองได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะ1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จเพื่อให้สนองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานกรอบการจัดทำรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาได้ภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การมุ่งมั่นรักษาระดับมาตรฐานจากผลประเมินที่ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กภายในประเทศอยู่ในระดับที่มีความสำเร็จมากเอาไว้นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การปลดล็อคสินค้า 5 รายการ ประกอบด้วย กุ้ง อ้อย ปลา เครื่องนุ่งห่ม และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นอย่างดี ส่วนในการดำเนินการต่อไปจะต้องมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยปลอดจากการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน