เนื้อหาวันที่ : 2015-10-20 17:17:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1006 views

มทร.ธัญบุรี เปิดรับ ป.โท-เอก

            สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2558 โดยระดับปริญญาเอก เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young – MBA วิชาเอกการจัดการทั่วไปและเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2549-3618, 3697