เนื้อหาวันที่ : 2015-10-20 13:28:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 850 views

ก.วิทย์ฯ เร่งผลักดันใช้วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นโยบายผู้บริหารกระทรวงฯ ถึงมาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งผลักดันว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายในการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงฝ่ายเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ฯลฯ อย่างเข้มข้น ด้วย 4 มาตรการหลักคือ 1. มาตรการฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) 2. มาตรการสร้างความเข้มแข็ง SMEs 3. มาตรการสร้างความเข้มแข็ง OTOP และ 4. มาตรการสร้างธุรกิจใหม่ (Startup)

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โดยทั้ง 15 หน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตัดสินใจร่วมกันในการจัดหน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพในแต่ละเรื่อง อาทิ เรื่อง SMEs จะมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง OTOP จะมีสำนักปลัดกระทรวงฯ เป็นแกนนำ เรื่องธุรกิจใหม่หรือ Startup จะมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นแกนนำ ส่วนเรื่อง Food Innopolis จะใช้ทีมงานใหม่จัดตั้ง Project Management Office (PMO) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหัวเรือใหญ่

“ทุกๆ เรื่องจะมีผู้แทนหน่วยงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญด้านนั้นๆ มารวมตัวกันทำงานจัดทำโร้ดแม็พ ปี 2559-2564 ให้เห็นเนื้องานที่ชัดเจน วางแนวทางการจัดทำ program-based budgeting และต้องคิดการใหญ่ โดยผู้แทนหน่วยงานที่มาร่วมทำงานกับแกนหลัก จะมาทำงานแบบ full-time โดยเราจะจัด ecosystem ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเต็มรูปแบบ เอาของดีของแต่ละหน่วยงานมาดูกำลังที่เรามีอยู่ในมือ แล้วสร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ดร.พิเชฐ กล่าว

ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี