เนื้อหาวันที่ : 2015-10-14 10:16:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 640 views

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี ร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาเทคนิคการผลิต

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาเทคนิคการผลิต ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายวณิชย์  อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธานในพิธี

นายวณิชย์  อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือมีระยะเวลา 5 ปี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน ฝึกทักษะวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคการผลิต  และพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วิทยาลัยการอาชีพพล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม วิทยาลัยการอาชีพ   นาแก และวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ทั้งนี้  บริษัทฯ ยังได้มอบเครื่องจักร CNC (Computer Numerial Control) จำนวน 4 เครื่องให้กับสถานศึกษา 4 แห่ง เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการผลิตได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ