เนื้อหาวันที่ : 2015-10-13 16:23:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 550 views

กพร. ชวนทดสอบทักษะฝีมือด้านคอมพิวเตอร์

นายกรีฑาสพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างมาก ซึ่งกำลังแรงงานหรือประชาชนทั่วไปที่มีทักษะฝีมือด้านคอมพิวเตอร์จะมีโอกาสเข้าถึงการทำงานที่ดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อเป็นการพิสูจน์ศักยภาพด้านทักษะฝีมือให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ได้รับรู้ โดยผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกพร. สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้สำหรับสาขาที่มีการทดสอบมี 3 สาขา ได้แก่(1.)สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 (2.) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 (3) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ (1.) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (2.) มีประสบการณ์การทำงานโดยใช้โปรแกรมที่สมัครเข้ารับการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ต้องมีหนังสือรับรอง) หรือ (3.) ผ่านการฝึกอบรมโปรแกรมที่สมัครเข้ารับการทดสอบไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง (มีวุฒิบัตรหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรม) และมีประสบการณ์ฝึกหรือทำงานไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง (โดยมีหนังสือหรือเอกสารรับรอง) หรือ (4.) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สนใจสอบได้ที่วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0 2245 4317, 0 2245 1707 ต่อ 302 หรือดูรายละเอียดที่ http://www.dsd.go.th/oitt/Region/ShowACT/13995?region_id=7