เนื้อหาวันที่ : 2015-10-07 17:06:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 485 views

ไทย-สหภาพยุโรป ร่วมสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว

กระทรวงอุตสาหกรรมและสหภาพยุโรป ร่วมสรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว โดยนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลกพร้อมด้วยนายชัยศิริ วิไลลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันยานยนต์ และมร.เฆซูส มิเกลซันส์ เอกอัครราชทูต สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลา4 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรป ผ่านโปรแกรม SWITCH-ASIA โดยมีองค์กรอื่นๆ ร่วมสนับสนุนงบประมาณและดำเนินโครงการ ได้แก่ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ), สถาบันยานยนต์, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนารับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และศูนย์เพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างแผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (UNEP) และสถาบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้โครงการฯได้ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการจัดการทรัพยากรการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 502สถานประกอบการ  ทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ 78ราย ในการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว สามารถลดต้นทุนการผลิตรวมกันได้ทั้งสิ้น 292,559,212บาท จากการลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า แก๊ส น้ำมัน) ได้ทั้งส้น 711,116,231เมกกะจูลต่อปี เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสีย 3,952ตันต่อปี คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 16,0009ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี