เนื้อหาวันที่ : 2015-10-06 14:24:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 691 views

กระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคการขนส่งสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคการขนส่ง สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ใจเขา ใจเรา คมนาคมเข้าใจ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงและใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็น ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่ง สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมเปิดนิทรรศการ “ใจเขา ใจเรา คมนาคมเข้าใจ” โดยมี นายดรุณ แสงฉาย นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการ สนข. ผู้แทนกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ สถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพด้านการออกแบบ เข้าร่วมการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมยงยุทธ สาระสมบัติ ชั้น 5 สนข.

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า สนข. ได้ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคการขนส่ง สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม โดย สนข. ได้เตรียมนำผลการศึกษาโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนต่อไป ดังนี้

  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นระบบการเดินทางสำหรับคนทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุที่ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อกฎหมาย ข้อเสนอด้านการพัฒนาโครงสร้างกายภาพของสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง ข้อเสนอในการพัฒนาบุคลากรในการออกแบบและให้บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ และข้อเสนอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุ
  2. ต้นแบบสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง 5 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีรถไฟนครปฐม และท่าเรือพระนั่งเกล้า โดยจัดทำแบบรายละเอียดและประมาณการราคา เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างต่อไป ซึ่งจะเป็นสถานที่ให้บริการต้นแบบที่มีการออกแบบโดยยึดหลัก Universal Design และ Service Design ควบคู่กับหลักกฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
  3. คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการแต่ละประเภท และคู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะได้มีการจัดทำคู่มือ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเผยแพร่และอบรมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการภาคขนส่งในสังกัดกระทรวงฯ มีทักษะที่ถูกต้องและปลูกฝังจิตบริการในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการแต่ละประเภท

พร้อมนี้ สนข. ได้จัดนิทรรศการ “ใจเขา ใจเรา คมนาคมเข้าใจ” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและสถานะของโครงการฯ โดยนำแนวทางการฝึกอบรมและปลูกจิตบริการแก่ผู้ให้บริการภาคขนส่งของประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดง เช่น การทดลองสวมชุดถ่วงน้ำหนักแล้วเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เพื่อให้รับรู้ปัญหาและความยากลำบากในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว การทดลองปิดตาแล้วเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อให้รับรู้ถึงอุปสรรคในการเดินทางของผู้พิการทางสายตา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดผลการศึกษาโครงการฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.OTPTransportForAll.com หรือ Facebook : OTPTransportForAll