เนื้อหาวันที่ : 2015-09-23 16:50:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1165 views

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558 รางวัลเกียรติยศสูงสุดของวงการอุตสาหกรรมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เสริมแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 23 กันยายน 2558 – กระทรวงอุตสาหกรรมปักธงขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำตลาดอาเซียนและตลาดโลก เดินหน้าจัดงานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558 แบ่งออกเป็น 2 ระดับรางวัล คือ 1.รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และ 2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภท เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่สถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2536 โดยในปี 2558 นับเป็นปีที่ 23 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการมอบรางวัล เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางการกระตุ้นเตือนให้สถานประกอบการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จะช่วยให้สามารถผลิตสินค้าเข้าไปตีตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งในภาพรวมไม่เพียงสามารถยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันได้ทัดเทียมกับนานาชาติเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันยังถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

             ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นภาคที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ภารกิจในการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขัน ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียนและอุตสาหกรรมโลก ทั้งนี้ การมอบรางวัลอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Award) ซึ่งแบ่งออกเป็นรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.การเพิ่มผลผลิต 2.การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.การบริหารความปลอดภัย 4.การบริหารงานคุณภาพ 5.การจัดการพลังงาน 6.การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ 7.การจัดการโลจิสติกส์ และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการกระตุ้นเตือนให้สถานประกอบการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งหากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วทั้งประเทศสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในระยะเวลาอันใกล้นี้ที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างเต็มรูปแบบ

 

             ด้าน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการมอบรางวัลอุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่สถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การยกระดับขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง  ซึ่งการมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นทั้ง 7 ประเภทและรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม นับเป็นความตั้งใจของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันที่ช่วยกันขับเคลื่อนศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทย โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็นดังนี้

 

  1. ประเภทการเพิ่มผลผลิต โดยการเน้นปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมต้นทุนการผลิตลดการสูญเสียในทุกรูปแบบ โดยผนวกเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  2. ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดนโยบายลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งกระบวนการบริหารจัดการและการผลิต ซึ่งการใส่ใจผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นคงและการยอมรับจากนานาชาติเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันยังทำให้สถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมรอบข้างได้อย่างยั่งยืน
  3. ประเภทการบริหารความปลอดภัย โดยการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพราะความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน เมื่อการทำงานมีระบบจัดการอันตรายที่ดีและมีประสิทธิภาพก็ย่อมจะทำให้ผลิตภาพการทำงานดีขึ้นตามไปด้วย
  4. ประเภทการบริหารงานคุณภาพ โดยการจัดการระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ ซึ่งการที่สถานประกอบการจะสามารถบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ
  5. ประเภทการจัดการพลังงาน โดยการตั้งเป้าหมายในการใช้พลังงานทุกประเภทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการวางนโยบายลดใช้พลังงานอย่างจริงจังนั้น ไม่เพียงส่งผลดีต่อการลดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของประเทศแต่ในขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลงอีกด้วย
  6. ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกๆ ด้าน ทั้งการวิเคราะห์ตลาดความต้องการของผู้บริโภค การบริหารจัดการ การผลิต และช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย
  7. ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ โดยการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเวลา และต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งหากผู้ประกอบการมีระบบขนส่งสินค้าที่ดี นอกจากจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจยังช่วยสร้างโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

                ทั้งนี้ เชื่อว่าหากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย จะสามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการผลิตสินค้าเข้าไปตีตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้เป็นผลสำเร็จในภาพรวมก็จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สำหรับพิธีมอบรางวัลในปี 2558 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม กว่า  100 สถานประกอบการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นตามเกณฑ์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ผลปรากฏว่ามีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 31 แห่ง รวม 33 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภท 32 รางวัล ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมกันนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้จัดงาน “มหกรรมซื้อของไทยใช้ของดี” (Thailand Industry Expo 2015) ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม” งานแฟร์ที่รวบรวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มาออกบูธจัดโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เพื่อให้คนไทยได้เลือกซื้อของดีในราคาถูก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วย ดร.อรรชกา กล่าวสรุป

 

หมายเหตุ :

             ในปี 2558 มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม 91 แห่ง มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 31 แห่ง รวม 33 รางวัล แบ่งเป็น  1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล และ 2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภท 32 รางวัล ดังนี้

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister’s Best Industry Award)   1  รางวัล

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขามิตรภูเวียง

น้ำตาลทรายและชีวพลังงาน

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award)   32  รางวัล

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์

ประเภทการเพิ่มผลผลิต      2    รางวัล

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตและจำหน่ายสารฟีนอลและอะซีโตน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ได้แก่ อะโรเมติกส์ โอเลฟินส์ โพลิเมอร์ และเอทิลีนออกไซด์

ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม      2     รางวัล

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11

ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ได้แก่ อะโรเมติกส์ โอเลฟินส์ โพลิเมอร์ และเอทิลีนออกไซด์

ประเภทการบริหารความปลอดภัย      4     รางวัล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4

ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ได้แก่ อะโรเมติกส์ โอเลฟินส์ โพลิเมอร์ และเอทิลีนออกไซด์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12

ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ได้แก่ อะโรเมติกส์ โอเลฟินส์ โพลิเมอร์ และเอทิลีนออกไซด์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน

ประเภทการบริหารงานคุณภาพ      8     รางวัล

บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตและจำหน่ายสารฟีนอลและอะซีโตน

บริษัท พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเครื่องดื่มและ ยาสูบ

บริษัท โอ.อี.ไอ.พาร์ท จำกัด

ขายส่งและผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร

บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด

ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น 

บริษัท สมอทองน้ำมันปาล์ม จำกัด

ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์มอบแห้ง และผลิตภัณฑ์พลอยได้

บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย สำหรับเรือเดินทะเล การติดตั้งนอกชายฝั่ง และดับเพลิง

ประเภทการจัดการพลังงาน      7     รางวัล

บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3

ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ได้แก่ อะโรเมติกส์ โอเลฟินส์ โพลิเมอร์ และเอทิลีนออกไซด์

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าท่อและข้อต่อ PVC ภายใต้แบรนด์ ตราช้าง

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด

ผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมิคอล ประกอบด้วยเมทิลแอลกอฮอลส์ แฟทดีแอมีนและเอสเทอร์

โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด

ผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลีนไกลคอล (EG) และเอทิลีนออกไซด์ (EO)

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน

ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม      8     รางวัล

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

เครื่องสำอางเพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ

บริษัท ซีเอ็นซี ดี-เท็คซ์ จำกัด

แม่พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ทำแม่พิมพ์

บริษัท โตว่องไว จำกัด

ผลิต จำหน่าย และบริการรถตอกเสาเข็ม

บริษัท ซิสเท็ม คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ยางขึ้นรูป ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากยาง และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

บริษัท เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรประเภทเป่าขึ้นรูปพลาสติก

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร

บริษัท ไฮมิก จำกัด

เม็ดพลาสติกพีวีซี

บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายภัณฑ์สีทาอาคาร

ประเภทการจัดการโลจิสติกส์      1     รางวัล

บริษัท ดานิลี่ จำกัด

ออกแบบและประกอบเครื่องจักรส่งออก