เนื้อหาวันที่ : 2015-09-22 16:12:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 644 views

รับฟังความคิดเห็น ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงาน

สนพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงาน” ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาฯ ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ องค์กรอิสระ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามและประเมินผลเชิงนโนบายและแผนด้านพลังงาน” เป็นอย่างดีโดย สนพ. จะได้นำมาประกอบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป