เนื้อหาวันที่ : 2015-09-21 15:29:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 630 views

ด่วน !! กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยไปทำงานญี่ปุ่นสมัคร 21-25 กันยายนนี้

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กรIM รับสมัครเฉพาะเพศชายอายุ 20 – 30 ปี ระหว่างวันที่ 21– 25กันยายน 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กรIMคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชาสายตาปกติ และไม่บอดสี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160ซม.สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกายไม่มีประวัติอาชญากรรม ความประพฤติดีและไม่เคยเข้าเมือง หรือทำงาน โดยผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ ไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเภท Technical Intern มาก่อนหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ผู้ผ่านการคัดเลือก IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ)โดยระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคสูงสุด 3 ปี ผู้ฝึกปฏิบัติงาน (ทำงาน)ที่ญี่ปุ่น เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน และ IM ประเทศญี่ปุ่น จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 12 หรือเดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และหลังจากทำงานครบตามสัญญาจะได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ ฝึกครบ 1 ปี จะได้รับ 200,000 เยน หรือประมาณ 60,000 บาทฝึกครบ 3 ปี ได้รับ 600,000 เยน หรือประมาณ 180,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 กันยายน 2558)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครสอบคัดเลือกซึ่งผู้สมัครต้องเลือกระยะเวลาที่ต้องการเข้าไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ในประเทศญี่ปุ่น 1 ปี หรือ 3 ปีรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 25กันยายน2558ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2245-1021 สายด่วน 1694 หรือที่เว็บไซต์ www.overseas.doe.go.th