เนื้อหาวันที่ : 2015-01-26 16:42:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2177 views

สภาอุตสาหกรรมฯ ผนึกกำลัง นิด้า ทำโพลสำรวจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เพื่อผนึกกำลังจัดทำโพลสำรวจเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Board Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อผนึกกำลังจัดทำโพลสำรวจเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน และเป็นศูนย์กลางภาคอุตสาหกรรมไทย มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข็งแกร่ง อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยภายใต้หน้าที่หลักที่กล่าวมาแล้วนั้น สภาอุตสาหกรรมฯ ได้มุ่งเน้นทำการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนยังมีหน้าที่ประสานงานกับภาครัฐและองค์กรต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) สถาบันบัณฑิต ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่จะสะท้อนให้นักลงทุน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นถึงทิศทางของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศอย่างชัดเจนและใกล้ชิด โดยความร่วมมือครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และจัดแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ และนิด้าโพล เชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดการศึกษา วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างรอบด้านยิ่งขึ้นอันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสุพันธุ์ฯ กล่าว

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น หรือ นิด้าโพล เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ และนำเสนอผลการสำรวจต่อสาธารณะ รวมทั้งบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยในความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมฯ นี้ นิด้าโพลมีหน้าที่ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศ จัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมสรุปผลเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการสำรวจแก่สาธารณชนต่อไป