เนื้อหาวันที่ : 2007-07-04 09:11:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1077 views

มว. เดินหน้ายกระดับคุณภาพเครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เร่งเครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบพัฒนายกระดับคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เร่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยได้ริเริ่มโครงการยกระดับคุณภาพเครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรม และได้รับการตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

.

พล.อ.ต. ดร. เพียร  โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดเผยว่า  สถาบันได้ริเริ่มโครงการยกระดับคุณภาพเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรม ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมของโครงการนี้  ประกอบด้วย การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความสำคัญของมาตรวิทยา  การสำรวจข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบของโรงงานอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษาด้านการสอบเทียบ และการจัดทำฐานข้อมูลโรงงานที่มีการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบที่ถูกต้องผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

.

สถาบันได้ตั้งเป้าที่จะจัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ความสำคัญของมาตรวิทยาให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ  โดยได้เริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้ว คือ ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดชุมพร  และจังหวัดระนอง  สำหรับภาคกลาง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

.

ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญของระบบมาตรวิทยา และนำคุณประโยชน์ของมาตรวิทยาหรือการวัดค่าที่ถูกต้องไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้ผลผลิต และการบริการของภาคอุตสาหกรรมไทย มีคุณภาพ ทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในเวทีการค้าโลก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมต่อไป หากโรงงานอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติโทร. 0 2577 5100 ต่อ 4221-2