เนื้อหาวันที่ : 2014-07-31 13:55:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1182 views

เยอรมนี จับมืออาเซียน พัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรืออาเซียน

เยอรมนีร่วมมืออาเซียนหาแนวทางพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือในรัฐภาคีอาเซียน

โครงการอาเซียน-เยอรมนี ร่วมหาแนวทางพัฒนาความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในท่าเรือในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) แสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคต

โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัฐบาลเยอรมนี ได้ร่วมกับคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน้ำและเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน จัดการประชุมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่ร่วมโครงการร่วมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือ โดยตัวแทนจากระทรวงคมนาคมและกระทรวงแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

การค้าและการขนส่งระหว่างประเทศได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหลังจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เมื่อการขนย้ายที่สถานีปลายทางและท่าเรือมีมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุย่อมเพิ่มขึ้นเช่นกัน อุบัติเหตุหลายครั้งสามารถป้องกันได้หากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและขั้นตอนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่ผ่านมาพบว่า หากกระทรวงแรงงานและกระทรวงคมนาคมของแต่ละประเทศให้ความร่วมมือและประสานงานกัน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือลงได้

ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ประเทศเมียนมาร์ พบว่ารัฐภาคีตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงคมนาคมในด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในท่าเรือ ดังนั้น จึงเกิดการประชุมที่ประเทศสิงคโปร์นี้ขึ้นเพื่อประเมินช่องว่างที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและค้นหาแนวทางเพื่อพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือในรัฐภาคีอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ โดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วย

ปัญหาต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และบรูไน ได้นำเสนอ คือ การขาดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ขอบเขตอำนาจของกระทรวงที่ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งสมรรถนะและศักยภาพของพนักงานท่าเรือ ผู้เข้าร่วมประชุมต่างตระหนักว่าท่าเรือและผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับชาติสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีและเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในภูมิภาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือให้ดียิ่งขึ้นได้

ทั้งนี้ ILO ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมของโครงการที่ได้มีการวางแผนงานไว้แล้วและจะดำเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในท่าเรือต่างๆ ของอาเซียนในช่วง 17 เดือนหน้านี้และต่อเนื่องไปอีกหลังจากนั้น
โครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการในนามของรัฐบาลเยอรมนี ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sustainableport.org