เนื้อหาวันที่ : 2014-07-14 13:23:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 575 views

TMBAM ทำผลงานครึ่งปีแรกเยี่ยม ประกาศจ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้น

TMBAM ทำผลงานครึ่งปีแรกเยี่ยม ประกาศจ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นและ 1 กองทุนตราสารหนี้ ให้ผู้ลงทุนดีใจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ประกาศจ่ายปันผล 3 กองทุนรวด ได้แก่ กองทุนเปิด Jumbo 25 ปันผลหุ้นระยะยาว และกองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผลหุ้นระยะยาว เป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีแรกที่ปรับตัวสูงขึ้น และกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล ซึ่งนับแต่กลางปี 2555 เป็นต้นมา กองทุนได้สร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องจึงสามารถจ่ายปันผลได้ติดต่อกันทุกไตรมาส

โดยกองทุน LTF ทั้ง 2 สองกองทุน คือ กองทุนเปิด Jumbo 25 ปันผลหุ้นระยะยาวและกองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผลหุ้นระยะยาว จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับครึ่งปีแรก งวดบัญชีระหว่าง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 กรกฎาคม ศกนี้ โดยกองทุนเปิด Jumbo 25 ปันผลหุ้นระยะยาว จะจ่ายปันผล 0.75 บาทต่อหน่วยลงทุน คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล ร้อยละ 3.27 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน (ณ 30 มิถุนายน 2557 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย หรือ NAV อยู่ที่ 22.9146 บาท) และสำหรับกองทุนเปิดทหารไทย Jumbo Plus ปันผล หุ้นระยะยาว จะจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหน่วยลงทุน คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 2.59 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน (ณ 30มิถุนายน 2557 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย หรือ NAV อยู่ที่ 19.3044 บาท) ส่วนกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอลบอนด์ ปันผล จะทำการจ่ายปันผลรายไตรมาส สำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 0.10 บาท ต่อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ลงทุนในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นี้

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “การจ่ายปันผลสำหรับกองทุนหุ้นระยะยาวของเราในครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีสืบเนื่องจากพื้นฐานอันแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ของไทยเป็นสำคัญ สำหรับครึ่งปีหลังพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลาย ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยให้มีการปรับฐานสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปกว่าปัจจุบัน”

นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2549 กองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 ปันผล หุ้นระยะยาว กองทุนฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง รวมครั้งล่าสุดนี้ คิดเป็นยอดรวมเงินปันผล 6.89 บาท สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย Jumbo Plus ปันผล หุ้นระยะยาว มียอดรวมเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เท่ากับ 4.85 บาท ณ 30 มิถุนายน 2557

นอกจาก 2 กองทุน LTF ที่กล่าวมาแล้วนั้น กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่สามารถทำผลการดำเนินงานได้ดีต่อเนื่องจนสามารถจ่ายปันผลได้ทุกปี โดยมีผลมาจากกองทุนต้นทางที่เน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก จึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุนนั่นเอง

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร 1725 หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัท ได้แก่ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตัวแทนการสนับสนุนการขาย และบริการต่างๆของบริษัท อาทิ ระบบ FundLink Online ผ่าน www.tmbam.com, ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ FundLink IVR และ FundLink ATM