เนื้อหาวันที่ : 2014-03-31 16:27:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5990 views

สนพ. เผย กระแสตอบรับ โครงการพลังคิดสะกิดโลก เกินคาด โรงเรียนร่วมแข่งขัน 1,957 แห่งเข้าร่วม

สนพ. เผย กระแสตอบรับ โครงการพลังคิดสะกิดโลก ภาคตะวันตก ภาคใต้ เกินคาด โรงเรียนร่วมแข่งขัน 1,957 แห่ง นครศรีธรรมราช ยอดสมัครพุ่งเป็นอันดับ 1

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยผลการสมัครแข่งขันโครงการพลังคิดสะกิดโลก ในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมภาคตะวันตกและภาคใต้จำนวน 1,957 โรงเรียน ได้แก่ ภาคตะวันตก จำนวน 549 โรงเรียน ภาคใต้ จำนวน 1,408 โรงเรียน โดยการแข่งขันลดใช้พลังงานในโรงเรียน ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่สถานศึกษารอลุ้นผลเป็นตัวแทนเข้ารอบการแข่งขันระดับจังหวัด

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการพลังคิดสะกิดโลก ภาคตะวันตกและภาคใต้มีจำนวนรวม 1,957 แห่ง แบ่งเป็น ภาคตะวันตกมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจำนวน 549 แห่ง โดยโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงานมากที่สุดจำนวน 149 โรงเรียน ภาคใต้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจำนวน 1,408 แห่ง โดยโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัครเข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงานมากที่สุดจำนวน 255 โรงเรียน

การแข่งขันลดใช้พลังงานในโครงการพลังคิดสะกิดโลก มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน ให้ความรู้และความเข้าใจการใช้พลังงานที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการคิดสร้างสรรค์วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยตัวเอง

ขณะนี้ โรงเรียนในภาคตะวันตกและภาคใต้ ที่เข้าร่วมการแข่งขันประหยัดพลังงาน 1,957 โรงเรียน ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมลดใช้พลังงานในโรงเรียนกันอย่างคึกคัก อาทิ จัดการเรียนการสอนโดยใช้แสงสว่างและความเย็นจากธรรมชาติ เพื่อลดใช้ไฟแสงสว่างและพัดลมในห้องเรียน การจัดกิจกรรมถามตอบปัญหาการลดใช้พลังงานที่หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ กิจกรรมบันทึกความดีในการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมเดินรณรงค์อนุรักษ์พลังงานในชุมชนรอบสถานศึกษา กิจกรรมเสียงตามสายรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมจัดทำป้ายรณรงค์ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานในโรงเรียน เป็นต้น” ผู้อำนวยการ สนพ. กล่าว

สถาบันการศึกษาที่สามารถลดใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 10 และมีคะแนนสูงสุดของจังหวัด อันดับที่ 1-10 ในแต่ละประเภท (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย) จะต้องส่งหลักฐานค่าไฟ รายงานผลสำเร็จและแผนรณรงค์ลดการใช้พลังงานในสถานศึกษา สำหรับนำไปปฏิบัติจริง จำนวนไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยจะประกาศผลทางเว็บไซต์ www.พลังคิด.com และโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับจังหวัดแต่ละประเภทจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 250,000 บาท และต้องเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดต่อไป

สถานศึกษาที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแข่งขันสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.พลังคิด.com หรือ www.eppo.go.th หรือ www.facebook.com/palungkidsbyeppo โทร. 092-846-6754 ภาคตะวันตก และ 092-846-6755 ภาคใต้