เนื้อหาวันที่ : 2014-03-14 14:01:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 849 views

กรุงศรี คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมสูงสุดในอุตสาหกรรมจากเวทีมอร์นิ่งสตาร์

กรุงศรี คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมสูงสุดในอุตสาหกรรมจากเวทีมอร์นิ่งสตาร์ ตอกย้ำฝีมือการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

บลจ.กรุงศรี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกองทุนแบบมืออาชีพด้วยการพิชิตรางวัลจากงานประกาศผล Morningstar Thailand Fund Awards ต่อเนื่องกัน 5 ปี รวมแล้ว 9 รางวัลสูงสุดในอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งในส่วนของกองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี)เปิดเผยว่า “ปีนี้ถือเป็นอีกครั้งที่ บลจ.กรุงศรี ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประจำปี 2014 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว จากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) ในงานประกาศรางวัล Morningstar Fund Awards Thailand 2014 ที่ผ่านมา”

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) มีนโยบายเน้นลงทุนในประเทศ ในตราสารหนี้ภาครัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุน KFMTFI-D มีผลการดำเนินงานที่ดีและได้รับ Morningstar Rating 4 ดาว (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 56) นอกจากนี้ กองทุนยังมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 24 ครั้งตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2542 รวมมูลค่าเงินปันผล 5.1450 บาทต่อหน่วยลงทุน (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 57) ทั้งนี้ กองทุน KFMTFI-D เป็นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก”

กลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรุก “Active Management” ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการให้กองทุน KFMTFI-D มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยกองทุนมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนทั้งในด้านการคัดเลือกประเภทสินทรัพย์ (Security selection) และการปรับเพิ่ม หรือ ลดอายุคงเหลือเฉลี่ยโดยรวมของพอร์ตการลงทุน (Portfolio duration) อย่างสม่ำเสมอภายใต้มุมมองของทีมผู้จัดการกองทุนที่วิเคราะห์ร่วมกัน และนำเอาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเป็นตัวกำหนดการวางกรอบเป้าหมายด้าน Duration และกลยุทธ์การคัดเลือกรุ่นของตราสารหนี้ที่กองทุนจะถือครอง ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่สร้างอัตราผลตอบแทนให้กับกองทุนอย่างโดดเด่น คือ ตราสารหนี้รุ่นอายุปานกลาง 4 - 5 ปี และพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ ซึ่งในช่วงระหว่างปีทีมผู้จัดการกองทุนได้มีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ”

การที่ บลจ.กรุงศรี ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องจากเวทีมอร์นิ่งสตาร์ตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ส่งผลให้ บลจ.กรุงศรี เป็นบลจ.ที่ได้รับรางวัลจากเวทีมอร์นิ่งสตาร์สูงสุดในอุตสา กหรรม ทั้งนี้ การได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการการลงทุน และพิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกองทุนที่รอบคอบรัดกุม โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลในในอดีตและปัจจุบันเพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดแก่ลูกค้า โดยเน้นที่ความมั่นคงเป็นลำดับแรก และตั้งเป้าหมายว่ากองทุนจะต้องสร้างผลการดำเนินงานที่ดีเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุน ที่สำคัญต้องมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ผู้ลงทุน ทั้งนี้ บลจ.กรุงศรี จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ” นายฉัตรพี กล่าว

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ www.krungsriasset.com เอกสารที่เกี่ยวกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต