เนื้อหาวันที่ : 2014-01-30 12:37:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2797 views

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (Board of Directors)