เนื้อหาวันที่ : 2013-12-25 15:27:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 880 views

กกพ. อนุมัติงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจำเขต 11 กว่า 33 ล้านบาท

กกพ. อนุมัติงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจำเขต 11 กว่า 33 ล้านบาท กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้รับอนุมัติกว่า 7 ล้านบาท

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นประกาศที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 50 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนประเภท ก 10 กองทุน งบประมาณกว่า 1,082 ล้านบาท และกองทุนประเภท ข จำนวน 40 กองทุน งบประมาณกว่า 518 ล้านบาท รวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีนี้ทั้งสิ้นกว่า 1,600 ล้านบาท โดยมีโครงการชุมชน รวมจำนวน 5,357 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 1,398 ล้านบาท โดยงบประมาณทั้งหมดนี้จะนำไปพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ และการพัฒนาชุมชน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 3 กองทุน รวมงบประมาณกว่า 33 ล้านบาท จำแนกเป็น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม งบประมาณกว่า 14 ล้านบาท กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ งบประมาณกว่า 7 ล้านบาท และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณกว่า 12 ล้านบาท โดยมีโครงการที่จะพัฒนาชุมชน รวม 128 โครงการ หลังจากที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว จำนวนรวม 139 โครงการ งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2557 กกพ. ยังเดินหน้าที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างมีความสุข โดย กกพ. ได้อนุมัติกรอบงบประมาณในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวม 54 กองทุน งบประมาณกว่า 2,800 ล้านบาท ซึ่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 กองทุน ได้รับอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 109 ล้านบาท จำแนกเป็น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม งบประมาณกว่า 83 ล้านบาทกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ ประมาณ 11 ล้านบาท และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 15 ล้านบาทโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืนต่อไป

นายมีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 11 กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้รับงบประมาณ 7.64 ล้านบาท โดยมีโครงการชุมชนที่ได้รับอนุมัติแล้ว 31 โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องอีกกว่า 7 ล้านบาท โดยมีโครงการชุมชนทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ ซึ่ง คพรฟ. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อจัดทำโครงการชุมชนตามกรอบยุทธศาสตร์ 3 ด้าน โดยเน้นมากที่สุดในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ และด้านส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของเยาวชน และในอนาคตได้ตั้งเป้าแนวทางการพัฒนาจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการชุมชนที่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ได้ไปเยี่ยมชมนั้นเป็นโครงการชุมชนที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการตามแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 คือ 1.โครงการสนับสนุนกลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่ง ในพื้นที่ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 2.โครงการสร้างโรงครัวมัสยิด บริเวณมัสยิดบ้านคลองแรด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และ 3.โครงการชุมชนก่อสร้างติดตั้งโคมไฟแสงจันทร์บริเวณพื้นที่วัดธรรมาวุธสรณาราม ในพื้นที่ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ซึ่งโครงการทั้งหมดเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกขั้นตอน อีกทั้งสามารถส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว รวมทั้งยังสามารถนำความสุขมาสู่คนในท้องถิ่น เกิดความรักและสามัคคี ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงถึงการพัฒนาที่ชัดเจน และยั่งยืน