เนื้อหาวันที่ : 2013-10-09 02:16:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 878 views

อำพลฟูดส์ ร่วมแนะแนวทาง พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

อุตสาหกรรมยุคใหม่ สามารถปรับตัวอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเสวนา แสดงความคิดเห็น และแนะนำแนวทางในการประกอบธุรกิจในงานประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ : Next Generation of Thai Industry “อุตสาหกรรมยุคใหม่” เชื่อมเครือข่ายสู่ภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้มีแนวทาง และความรู้ในการดำเนินธุรกิจ สามารถปรับตัวอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

พร้อมกันนี้ยังมีนายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผู้อำนวยการศูนย์การศึการะหว่างประเทศ และผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย