เนื้อหาวันที่ : 2013-09-10 09:53:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1774 views

กกพ. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาพ.ศ.2556 จำนวน 200 เมกะวัตต์

กกพ. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาพ.ศ.2556 จำนวน 200 เมกะวัตต์ พร้อมประกาศเชิญชวนผู้สนใจจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาตั้งแต่ 23 ก.ย.-11ต.ค.56และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 ต.ค.56ระบุหลักเกณฑ์การคัดเลือกเน้นความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( กกพ.)เปิดเผยถึงความคืบหน้าการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ว่า กกพ.ได้จัดทำระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2556แล้วเสร็จ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจะยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftopและจะออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2556เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการดังกล่าว สามารถยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftopให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.))ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556เวลา 09.00 – 15.00 น.และจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556เป็นต้นไป

ตามระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial OperationDate :COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในปริมาณการรับซื้อที่ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 200 เมกะวัตต์ โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามต้นทุนจริง หรือ Feed-in Tariff มีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี นับจากกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) โดยแบ่งเป็นกลุ่มบ้านอยู่อาศัย รับซื้ออัตรา6.96 บาทต่อหน่วย กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก รับซื้ออัตรา 6.55 บาทต่อหน่วย และกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง -ใหญ่ รับซื้ออัตรา6.16 บาทต่อหน่วย

ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก กล่าวต่อถึงคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นคำขอเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop จากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายว่า จะต้องเป็นเจ้าของอาคาร หรือได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่า โดยอาคารนั้นจะต้องไม่เคยติดตั้งแผงโฟโตเวลเทอิก (Photovoltaic Panel) มาก่อน และอาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตเวลเทอิก ต้องมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Meter) ซื้อไฟฟ้าอยู่แล้ว ตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มประเภทอาคารที่กล่าวมาข้างต้น และต้องไม่เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นขายไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน 10 แบบคำขอต่อครั้งที่ยื่น และสำหรับกลุ่มอาคารธุรกิจหรือโรงงานสามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน 1 แบบคำขอต่อครั้งที่ยื่น นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะต้องระบุวัน SCOD ที่ชัดเจนและอยู่ภายในกรอบเวลา SCOD ที่กำหนดในประกาศการรับซื้อไฟฟ้า ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเรียงลำดับคำขอขายไฟฟ้าตามวันและเวลาที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เป็นสำคัญ

ขณะที่นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ.) กล่าวว่า กฟภ.จะเปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 120 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 1.ประเภทบ้านอยู่อาศัยขนาดกำลังผลิต 60 เมกะวัตต์ แยกตามพื้นที่แต่ละการไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขตของ กฟภ. เขตละ 5 เมกะวัตต์ โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าได้ที่ กฟภ.ทั้ง 12 เขตตามแต่ละพื้นที่ที่จะติดตั้ง และประเภทอาคารธุรกิจหรือโรงงานขนาดกำลังผลิต 60 เมกะวัตต์ แยกตามพื้นที่ 4 ภาค โดยรับซื้อภาคละ 15 เมกะวัตต์ สามารถยื่นได้ ณ กฟภ.สำนักงานใหญ่ ได้ตามวันและเวลาที่ระบุ

กฟภ.ได้เตรียมความพร้อมโดยได้จัดบุคลากรและสถานที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนของการไฟฟ้าเขตในแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการยื่นเอกสารของผู้ที่สนใจไว้แล้ว โดยหลังจากที่มีการยื่นขอขายไฟฟ้าจากผู้ที่สนใจเข้ามาทาง กฟภ.จะได้เร่งรัดตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของระบบจำหน่ายที่มีการยื่นขอขายไฟฟ้า หากรองรับได้จะได้ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิตามกำหนดการต่อไป” นายนำชัย กล่าว

นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่ากฟน.จะรับผิดชอบการรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม80 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ประเภทบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 0-10กิโลวัตต์ จำนวน 40 เมกะวัตต์ และประเภทอาคารธุรกิจหรือโรงงาน จำนวน 40 เมกะวัตต์ แยกเป็น อาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10-250 กิโลวัตต์ และ อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ โรงงาน ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 250-1,000 กิโลวัตต์ซึ่งขณะนี้ กฟน.มีความพร้อม ในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะแยกการรับคำขอขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ออกจากการให้บริการอื่นๆของ กฟน.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

โดยผู้สนใจจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟน. สามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับ กฟน. พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่แผนกบริการ ที่ทำการ กฟน.ทั้ง 18 เขต ในพื้นที่ที่ติดตั้ง Solar PV Rooftop ตามวันและเวลาที่ระบุ สำหรับแบบคำขอขายไฟฟ้า ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ Download ได้ที่ website :www.mea.or.th

 ภาพ :  www.wisegeek.com