เนื้อหาวันที่ : 2013-07-25 13:35:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 670 views

อุตฯ ย้ำนโยบายดูแลคุ้มครองผู้บริโภค รักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำนโยบายดูแลคุ้มครองผู้บริโภค รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ ประกอบการ

 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการกำกับติดตามและควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้า เช่น วัสดุก่อสร้าง เหล็กเส้น ของเล่น และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนยานยนต์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าโดยเจ้าของแบรนด์และผู้นำเข้าอิสระ ที่เรียกว่ารถเกรย์ โดยย้ำกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันยานยนต์ ให้ดำเนินการทดสอบด้วยความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้า

ขณะนี้มีผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้งแล้วจำนวน 969 คำขอ 3,427 คัน และต้องทดสอบตัวอย่าง 988 คัน แต่ขณะนี้มีรถที่นำเข้าทดสอบเพียง 404 คัน คิดเป็น 40% จากจำนวนรถที่ต้องส่งตัวอย่างเข้ามาทดสอบ ขณะเดียวกันจำนวนผู้ยื่นคำขอหลังจากปรับเกณฑ์ใหม่แล้วมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงฝากไปยังผู้นำเข้ารถอิสระที่ได้ยื่นคำขอแล้ว และที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอว่า สมอ. และสถาบันยานยนต์ มีศักยภาพและมีความพร้อมในการให้บริการอย่างรวดเร็ว จึงขอเชิญผู้นำเข้ารถอิสระที่ยื่นคำขอไว้แล้ว ให้นำรถเข้าทดสอบ โดยสถาบันยานยนต์สามารถทดสอบได้มากถึง 60 คันต่อวัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอสามารถยื่นคำขอได้ที่สถาบันยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

เลขาธิการ สมอ. คนใหม่ นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เน้นว่าจะดูแลประชาชนและผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม และจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

ในส่วนของการตรวจสอบ ทดสอบรถยนต์นำเข้าสำหรับผู้นำเข้ารายย่อยนั้น ขณะนี้ สมอ. ได้ทยอยออกใบอนุญาตให้กับผู้ที่นำเข้ายานยนต์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว โดยผ่านมาได้ออกใบอนุญาตไปแล้วครอบคลุมรถจำนวน 294 คัน และ สมอ. ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน และขอให้ความมั่นใจกับผู้ประกอบการว่าจะได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วแน่นอน จึงขอความร่วมมือนำรถยนต์นำเข้าดังกล่าวเข้ารับการทดสอบด้วย ก็จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป