เนื้อหาวันที่ : 2013-07-18 14:51:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 974 views

เกษตรฯ หวั่นปัญหาการค้ามนุษย์กระทบอุตสาหกรรมประมง

สื่อต่างชาติ นำเสนอการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมภาคการประมงของไทยใช้แรงงานเถื่อน แรงงานบังคับ ทารุณกรรมแรงงาน

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่สื่อมวลชนต่างประเทศได้ให้ความสนใจประเด็นการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมภาคการประมงของไทยและมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาคการประมงของไทย โดยระบุว่ามีการใช้แรงงานเถื่อน แรงงานบังคับ มีการทารุณกรรมแรงงาน รวมถึงการใช้แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย กรมประมงในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักของประเทศในการควบคุม กำกับดูแลการบริหารจัดการประมง การแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา จึงได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการที่จะช่วยกันเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ทางGabriel Mata Adrover ส.ส. รัฐสภายุโรปในฐานะกรรมการประมง เชิญสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซล สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรมประมง ร่วมชมสารคดีจัดทำโดย NGOs อังกฤษ(Environmental justice Foundation, EJF) เกี่ยวกับการค้ามนุษย์บนเรือประมงไทย เรื่อง Sold to the Sea, Human trafficking in Thailand’s Fishing Industry โดยสารคดีดังกล่าวให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าอาหารทะเลเป็นอันดับสามของโลก เป็นศูนย์กลางของการค้ามนุษย์ คือ การใช้แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานทาสที่มีการกักขังให้ทำงานหนักบนเรือประมงเป็นเวลานานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าจ้าง (ทำให้สินค้าประมงของไทยมีต้นทุนต่ำ และมีความสามารถในการแข่งขันสูง) นอกจากนี้ ยังมีการทำร้ายร่างกายแรงงานต่างด้าวดังกล่าว และการทารุณต่างๆ ซึ่งหลังจากสารคดีชุดนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ส่งผลกระทบด้านสินค้าประมงทั้งระบบ ตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวมอีกด้วย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยลำดับ ได้แก่ การจัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี การควบคุมเรือเข้า-ออกท่า การจัดระเบียบเรือประมงการตรวจสอบเรือประมง คนทำงานบนเรือประมง และอุปกรณ์การทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การพัฒนาระบบเรือเพื่อใช้ในการบอกตำแหน่งและติดตามเรือประมง การส่งเสริมให้มีการใช้จรรยาบรรณของผู้ประกอบการภาคการประมง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีลดจำนวนการใช้แรงงานบนเรือ การจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง และการพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำการประมงทะเล

สำหรับการเผยแพร่สารคดีของส.ส. รัฐสภายุโรป และ EJF กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนของหลายหน่วยงานเพื่อชี้แจงหรือตอบโต้พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเรื่องสู่คณะกรรมการระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ทั้งระบบ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะได้นำประเด็นที่เกี่ยวข้องเร่งหารือในคณะกรรมการนโยบายประมงต่อไป

การแก้ไขปัญหาแรงงานการค้ามนุษย์บนเรือประมง ถือเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานอย่างจริงจัง ซึ่งจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและประชาคมโลกว่า...สินค้าประมงของไทยปราศจากการใช้แรงงานบังคับการค้ามนุษย์ในเรือประมง เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าประมงไทย และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมภาคการประมงของไทยให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป” นายยุคล กล่าว

 

ภาพประกอบ : ประชาไท