เนื้อหาวันที่ : 2013-07-16 11:05:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 697 views

พลังงาน ติวเข้มพลังงานจังหวัด ซักซ้อมความพร้อมช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคา LPG

เพื่อเตรียมความพร้อมการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ประเดิมด้วยการประชุมเตรียมความพร้อมของพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวงพลังงานระดมจัดกิจกรรมซักซ้อมทำความเข้าใจกับพลังงานจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ประเดิมด้วยการประชุมเตรียมความพร้อมของพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อ 28 มิถุนายน 2556 เห็นชอบให้ตรึงราคา LPG ภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาท/กก.ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคา LPG นั้น

ทางกระทรวงฯ ได้เร่งดำเนินการเพื่อซักซ้อมให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถให้ความช่วยเหลือต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ได้มีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจกับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้พลังงานจังหวัดได้นำแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารในด้านต่างๆ ทั้งการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ การใช้สิทธิ์ การลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ตกสำรวจ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง

ภายหลังจากได้ซักซ้อมแนวทางให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยกับพลังงานจังหวัดในครั้งนี้แล้ว กระทรวงพลังงานยังได้เตรียมจัดอบรมชี้แจงต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ Hotline ในการตอบคำถามประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ค้าและร้านค้าแก๊สอีกด้วย