เนื้อหาวันที่ : 2013-07-16 10:50:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2470 views

กสอ. โชว์ผลสำเร็จ ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเล่ย์ อวด 9 นวัตกรรมอาหาร เตรียมสู้ศึก AEC

ไฮไลท์9 นวัตกรรมอาหารผลผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารผ่านการเชื่อมโยงภาคการผลิตและการวิจัย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ความสำเร็จ “โครงการThailand Food Valley” เปิดตัวไฮไลท์9นวัตกรรมอาหารผลผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารผ่านการเชื่อมโยงภาคการผลิตและการวิจัยจากความร่วมมือระหว่าง กสอ. และสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศอาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ

โดยปัจจุบันได้ดำเนินงานเป็นปีที่2มีผู้ประกอบการในเครือข่ายทั่วประเทศและสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมทางอาหารรวมกว่า 160 ผลงานทั้งนี้ กสอ.วางพื้นที่เป้าหมาย3แห่งได้แก่ ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางในเรื่องผักและผลไม้แปรรูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์ประมง โดยปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียนมีมูลค่าการส่งออกกว่า981,000 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัว 1.5%

ในอนาคตเมื่อก้าวสู่ประชมเศรษฐกิจอาเซียนคาดว่าจะมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกในอาเซียนโดยตลาดหลักอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหารได้ต้องมีแนวทางการพัฒนาอาหารอย่างเหมาะสมและครบวงจรรวมทั้งการยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตพร้อมเชื่อมโยงศักยภาพภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียนและสามารถผงาดเป็น เบอร์ 1 ของโลกด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น“ครัวของโลก” หรือ Kitchen of the world

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 20 ต่อปี และถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้หลักของประเทศไทยโดยประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในอาเซียนแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังประสบปัญหาในด้านการรักษามาตรฐานการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งต้นทุนการผลิตยังสูงรวมถึงความทันสมัยของเทคโนโลยี ฯลฯ

ซึ่งในอนาคตถ้าประเทศไทยตั้งเป้าให้ตนเองเป็น“ครัวของโลก”หรือ Kitchen of the world รวมถึงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย จำเป็นต้องเร่งพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อที่จะสามารถผลิตอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกได้โดยอาศัยภาควิชาการมาสนับสนุนองค์ความรู้และการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาด

สิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดที่ได้รับการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศเนเธอแลนด์ อันเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “โครงการ Food Valley” ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจนทำให้ ประเทศเนเธอแลนด์ กลายเป็นประเทศผู้นำด้านการผลิตอาหารแปรรูปจึงเป็นแรงผลักดันให้เกิด“โครงการThailand Food Valley” โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและได้นำร่องดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปลายปี 2555

นายโสภณ กล่าวต่อว่าในขั้นต้น กสอ. นำร่องวาง 3 พื้นที่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ภาคเหนือให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในเรื่องผักและผลไม้แปรรูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และภาคใต้ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์ประมง สับปะรดและมะพร้าว นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย

อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์อาหารซึ่งในขณะนี้ได้สร้างความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฯลฯในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ พร้อมกันนี้จะยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

การดำเนินงานของ “โครงการ Thailand Food Valley” ในปี 2556มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการที่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้กว่า120 รายโดยในปี 2557 ตั้งเป้าจะสามารถเพิ่มจำนวนเครือข่ายผู้ประกอบการอีก 230 ราย โดยมุ่งเน้นไปที่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เนื้อสัตว์ผักและผลไม้ อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารของไทยในปัจจุบันนั้น ประเทศไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน

โดยในปี 2556 มีมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารกว่า981,000 ล้านบาทและมีอัตราการขยายตัว 1.5%(ข้อมูลจากสถาบันอาหาร)ซึ่งประเทศส่งออกหลักอยู่ที่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนามตามลำดับสำหรับการเชื่อมโยงนำงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อสร้างความแปลกใหม่ของตัวผลิตภัณฑ์อาหารทั้งคุณภาพ รสชาติ นั้นยังได้รวมถึงการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล อาทิ GMPHACCP และ Halal นายโสภณกล่าว