เนื้อหาวันที่ : 2013-07-02 11:28:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2154 views

กกพ. อนุมัติ กว่า 195 ล้านบาท ประเดิม ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี

กกพ. อนุมัติงบเขต 9 กว่า 195 ล้านบาท ประเดิม ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี 3 ล้านบาท รวม 27 โครงการ เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการอนุมัติกรอบงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556

สำหรับกองทุนที่จัดตั้งแล้ว จำนวน 51 กองทุน เป็นเงินประมาณ 2,600 ล้านบาท และได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ คพรฟ. ในแต่ละพื้นที่เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานประจำปี 2556 โดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) จะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรเงินกองทุนสำหรับพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กกพ. ได้อนุมัติกรอบวงเงินในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 9 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ด่านช้าง ไบโอ - เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นเงินรวมประมาณ 195 ล้านบาท โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ด่านช้าง ไบโอ - เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี พ.ศ.2556 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 3 ล้านบาท รวม 27 โครงการ

นายไพรัช สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ. เขต 9 กล่าวว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ ด้านการพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจชุมชน

และด้านการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะของเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งได้จัดทำโครงการชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ด้าน จำนวน 30 โครงการ โดยมีโครงการที่สำคัญในปี 2555 คือโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงห้องสุขาในโรงเรียน โครงการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก โครงการหอกระจายข่าว โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โครงการศูนย์พัฒนาการมีส่วนร่วมชุมชน และโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พุน้ำร้อน ซึ่งโครงการทั้งหมดเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง เป็นโครงการที่แสดงถึงการพัฒนาที่ชัดเจน ยั่งยืน เป็นรูปธรรม

สำหรับในปี พ.ศ. 2556 ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก กกพ. แล้ว ประมาณ 3 ล้านบาท โดย คพรฟ.ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อจัดทำโครงการชุมชนตามกรอบยุทธศาสตร์ 3 ด้าน โดยเน้นมากที่สุดในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ และด้านส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของเยาวชนรวมโครงการชุมชนในปี 2556 จำนวน 27 โครงการ

ซึ่งในอนาคตได้ตั้งเป้าแนวทางการพัฒนาจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ และการเฝ้าระวังป้องกันสุขภาพและสุขภาวะของเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามยังคงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้การพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป